ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
3134 คอมพิวเตอร์พิมพ์ใบนัด Rabies เปิดไม่ได้ 2019-02-16 2019-02-16 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
3133 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2019-02-15 2019-02-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-02-15 2019-02-15 ดำเนินการแล้ว
3132 คอมพิวเตอร์ดับ 2019-02-15 2019-02-15 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2019-02-15 2019-02-15 ดำเนินการแล้ว
3131 ติดตั้งเครื่องปริ้น 2019-02-14 2019-02-14 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2019-02-14 2019-02-14 ดำเนินการแล้ว
3130 คอมพิวเตอร์ 2019-02-14 2019-02-14 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-02-14 2019-02-14 ดำเนินการแล้ว
3129 สอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์แผนไทย 2019-02-13 2019-02-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2019-02-13 2019-02-13 ดำเนินการแล้ว
3128 ระบบแจ้งเกิดใช้ได้เครื่องเดียว 2019-02-13 2019-02-13 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก 2019-02-13 2019-02-13 ดำเนินการแล้ว
3127 คอมห้องทำงานหัวหน้าเปิดไม่ได้ค่ะ 2019-02-12 2019-02-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2019-02-12 2019-02-12 ดำเนินการแล้ว
3126 ประวัติแพ้ย่าเครื่องช่องจ่ายยา 3 เป็นภาษาต่างดาว 2019-02-11 2019-02-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-02-11 2019-02-11 ดำเนินการแล้ว
3125 พิมพ์ยาแล้วไม่บันทึกรายการ 2019-02-11 2019-02-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-02-13 2019-02-13 ดำเนินการแล้ว
3124 update web รพ 2019-02-09 2019-02-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-02-09 2019-02-09 ดำเนินการแล้ว
3123 เครื่องพิมพ์ U/S พิมพ์ไม่ได้ 2019-02-08 2019-02-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานซ่อมบำรุง รพ. อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3122 key แพ้ยาแล้วขึ้น error 2019-02-08 2019-02-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 2019-02-11 2019-02-11 ดำเนินการแล้ว
3121 ขอ userใช้งานhosxp 2019-02-08 2019-02-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3120 ขอ userใช้งานอินเตอร์เน็ต รพ. 2019-02-08 2019-02-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3119 เครื่องสำรองไฟร้อง(เท้าโดนสายไฟ) 2019-02-08 2019-02-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3118 comที่คลีนิกสานฝันดับเปิดไม่ได้ค่ะ 2019-02-08 2019-02-08 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สรัญญา ขวัญเพชร 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3117 ปริน opdcard ไม่ได้ 2019-02-08 2019-02-08 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิราวรรณ สิทธิชัย 2019-02-08 2019-02-08 ดำเนินการแล้ว
3116 update ehos 2019-02-07 2019-02-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-02-07 2019-02-07 ดำเนินการแล้ว
3115 ที่จับประตูห้องคลีนิคเมทาโดนชำรุด 2019-02-07 2019-02-07 25 : งานอื่นๆ งานซ่อมบำรุง รพ. อมรรัตน์ สีสุข
3114 โปรแกรม refer link 2019-02-06 2019-02-06 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลเล๊าะ กาเต็ม 2019-02-15 2019-02-15 ดำเนินการแล้ว
3113 เข้าโปรแกรม ระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟููยาเสพติด ไม่ได้ 2019-02-06 2019-02-06 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิราสินี สร้อยแก้ว 2019-02-06 2019-02-06 ดำเนินการแล้ว
3111 คอมเช็คยาrestartเองหลายรอบ 2019-02-06 2019-02-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2019-02-06 2019-02-06 ดำเนินการแล้ว
3110 หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ 2019-02-06 2019-02-06 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2019-02-06 2019-02-06 ดำเนินการแล้ว
3109 คอมพิวเตอร์ 2019-02-04 2019-02-04 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-02-04 2019-02-04 ดำเนินการแล้ว
3108 ระบบHosXpข้อมูลผู้ป่วยlingเข้าคลีนิคสานฝัน 2019-02-04 2019-02-04 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2019-02-04 2019-02-04 ดำเนินการแล้ว
3107 อัพเดทโปรแกรมจองห้องประชุมขึ้น Server 2019-02-03 2019-02-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-02-03 2019-02-03 ดำเนินการแล้ว
3106 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2019-02-01 2019-02-01 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจีะเต๊ะ 2019-02-01 2019-02-01 ดำเนินการแล้ว
3105 ซ่อมคอมห้องบัตร 2019-01-31 2019-01-31 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3104 คอมห้องเมาส์ไม่ขยับ 2019-01-31 2019-01-31 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3103 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2019-01-31 2019-01-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3102 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 1261 สปสช. 2019-01-31 2019-01-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3101 เครื่องปริ้นสติกเกอร์สีจางปริ้นไม่ตรง 2019-01-31 2019-01-31 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3100 เครื่องคอมในห้องทำงานทั้ง4ตัวมันช้ามาก(มันหมุนอยู่นาน)ทำให้คีร์ข้อมูลคนไข้เป็นไปอย่างล่าช้าเพราะคนไข 2019-01-31 2019-01-31 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สรัญญา ขวัญเพชร 2019-02-01 2019-02-01 ดำเนินการแล้ว
3099 ปริ้นไม่ได้ 2019-01-31 2019-01-31 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3098 ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม สสจ.ปัตตานี 2019-01-30 2019-01-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-30 2019-01-30 ดำเนินการแล้ว
3097 เครื่องprint. ที่จุดนัด OPD ไม่ดูดกระดาษ 2019-01-30 2019-01-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3096 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2019-01-30 2019-01-30 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2019-01-30 2019-01-30 ดำเนินการแล้ว
3095 ระบบHosXpดูข้อมูลผู้ป่วยช้า 2019-01-30 2019-01-30 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2019-02-01 2019-02-01 ดำเนินการแล้ว
3094 เครื่องคอมสั่งprint 2019-01-30 2019-01-30 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นาง วิราสินี สร้อยแก้ว 2019-01-30 2019-01-30 ดำเนินการแล้ว
3093 เครื่องปริ้นเสีย 2019-01-30 2019-01-30 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตตรา ศรีมหาดไทย 2019-01-30 2019-01-30 ดำเนินการแล้ว
3092 อ่างล้างจานมีน้ำรั่วบนพื้น 2019-01-29 2019-01-29 25 : งานอื่นๆ งานซ่อมบำรุง รพ. อมรรัตน์ สีสุข
3091 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2019-01-29 2019-01-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-29 2019-01-29 ดำเนินการแล้ว
3090 กำหนดสเปคและจัดซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ 2019-01-29 2019-01-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-31 2019-01-31 ดำเนินการแล้ว
3089 คอมพิวเตอร์ช่องจ่ายยาเบอร์ 3 เปิดไม่ได้ค่ะ(HDD เสีย) 2019-01-29 2019-01-29 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2019-01-29 2019-01-29 ดำเนินการแล้ว
3088 สลับปรินท์เตอร์ใช้เครื่องอื่น (ชั่วคราว) 2019-01-28 2019-01-28 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-01-28 2019-01-28 ดำเนินการแล้ว
3087 เครื่องคอมพิวเตอร์ดับบ่อย(ไดร์ฟ C:เหลือน้อย) 2019-01-28 2019-01-28 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2019-01-28 2019-01-28 ดำเนินการแล้ว
3085 ย้ายคอมพิวเตอร์ 2019-01-28 2019-01-28 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2019-01-28 2019-01-28 ดำเนินการแล้ว
3083 เปลี่ยนชื่อในHosXpจากหน่วยยาเสพติดเป็น คลีนิคสานฝัน 0000-00-00 2019-01-28 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2019-01-29 2019-01-29 ดำเนินการแล้ว
3082 server lis เชื่อมต่อ hosxp ไม่ได้ 2019-01-28 2019-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-26 2019-01-26 ดำเนินการแล้ว
3081 เปลี่ยนระบบ และ server hosxp ใหม่ 2019-01-28 2019-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-26 2019-01-26 ดำเนินการแล้ว
3080 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-01-28 2019-01-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จรัสศรี อัมพรพันธ์ 2019-01-28 2019-01-28 ดำเนินการแล้ว
3079 ปริ๊น OPD card ไม่ได้ 2019-01-27 2019-01-27 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยามีล๊ะ เจะเลาะ 2019-01-28 2019-01-28 ดำเนินการแล้ว
3078 ปรินใบ Ir เป็นภาษาต่างดาว(กำลังแก้ไข) 2019-01-25 2019-01-25 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บุษราคัม สำเภาแก้ว 2019-01-25 2019-01-25 ดำเนินการแล้ว
3077 คอมเปิดไม่ได้ (Drive C พื้นที่เหลือน้อย) 2019-01-25 2019-01-25 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2019-01-25 2019-01-25 ดำเนินการแล้ว
3076 กระจกตู้เก็บ set sterile ในห้องคลอดหลุด 2019-01-25 2019-01-25 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สมใจ พรหมบุตร
3075 คอม CKD Clinic ปริ้นประวัติไม่ได้ 2019-01-23 2019-01-23 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัซลี มาหมัด 2019-01-23 2019-01-23 ดำเนินการแล้ว
3074 comp ER สั่งปริ้นประวัติไม่ได้ 2019-01-21 2019-01-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา 2019-01-23 2019-01-23 ดำเนินการแล้ว
3073 ซ่อมคอมห้องยา (สวิทเปิด-ปิด การ์ดแลนเสีย) 2019-01-20 2019-01-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส.มารีแย 2019-01-20 2019-01-20 ดำเนินการแล้ว
3072 ซ่อมคอมยุทธศาสตร์ 2019-01-18 2019-01-18 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุชล แว่นแก้ว 2019-01-18 2019-01-18 ดำเนินการแล้ว
3071 หน้าจอช่องจ่ายยา 2 คอมเป็นสีดำแว็บๆ(รอเปลี่ยนใหม่) 2019-01-18 2019-01-18 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-01-18 2019-01-18 ดำเนินการแล้ว
3070 ลงแจ้งทะเบียนเด็กเกิดไม่ได้ 2019-01-17 2019-01-17 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี 2019-01-18 2019-01-18 ดำเนินการแล้ว
3069 คอมห้องตรวจ4 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เข้าได้แล้ว) 2019-01-16 2019-01-16 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดดรโรจนื 2019-01-16 2019-01-16 ดำเนินการแล้ว
3068 ระบบ wifi ที่หน่วยงานอาคาร NCD ใช้งานไม่ได้ 2019-01-16 2019-01-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัซลี มาหมัด 2019-01-16 2019-01-16 ดำเนินการแล้ว
3067 โปรแกรม HosxP ทำงานไม่สมบูรณ์ 2019-01-16 2019-01-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัซลี มาหมัด 2019-01-16 2019-01-16 ดำเนินการแล้ว
3066 ขอข้อมูลผลเลือดผู้ป่วยเรื้อรัง 2019-01-15 2019-01-15 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2019-01-18 2019-01-18 ดำเนินการแล้ว
3065 คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนไวรัส 2019-01-10 2019-01-10 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2019-01-14 2019-01-14 ดำเนินการแล้ว
3064 ลงโปรแกรมRM 2019-01-10 2019-01-10 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2019-01-14 2019-01-14 ดำเนินการแล้ว
3063 เครื่องสำรองไฟร้องไม่หยุด 2019-01-10 2019-01-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มารีแย 2019-01-14 2019-01-14 ดำเนินการแล้ว
3062 ให้งานITแนะนำวิธีการส่งออกข้อมูลประจำเวร 2019-01-10 2019-01-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง
3061 ใน Hos XP ใบลงยา วัน เดือน ปี เป็นปีเก่า 2019-01-08 2019-01-08 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นงเยาว์ ศิลาพัฒน์
3060 คอมพิวเตอร์ห้อง counseling ใช้อินเทอเน็ตไม่ได้ 2019-01-08 2019-01-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ หะยีดาโอะ 2019-01-08 2019-01-08 ดำเนินการแล้ว
3059 คอมชั้น 2 หน้าจอติดๆดับ ปริ้นสติกเกอร์ไม่ได้ 2019-01-08 2019-01-08 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญศรี เรืองนุ้ย 2019-01-08 2019-01-08 ดำเนินการแล้ว
3058 หัวข้อ lab hosXP 2019-01-08 2019-01-08 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ
3057 โปรแกรมแจ้งเกิดผิดพลาด 2019-01-07 2019-01-07 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บุษราคัม สำเภาแก้ว 2019-01-07 2019-01-07 ดำเนินการแล้ว
3056 คอมพิวเตอร์พิมพ์ใบนัด Rabies เปิดไม่ได้(OSมีปัญหา) 2019-01-05 2019-01-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-01-05 2019-01-05 ดำเนินการแล้ว
3055 ซ่อมคอมพิวเตอร์งาน แพทย์แผนไทย 2019-01-04 2019-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-01-04 2019-01-04 ดำเนินการแล้ว
3054 คอมพิวเตอร์ใช้งานไมาได้ 2019-01-04 2019-01-04 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางประพันธ์ จิตต์อารีย์ 2019-01-04 2019-01-04 ดำเนินการแล้ว
3053 computer ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง 2019-01-03 2019-01-03 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางณัฐนีย์ จันทร์นวล 2019-01-03 2019-01-03 ดำเนินการแล้ว
3052 คอมพิวเตอร์ 2019-01-03 2019-01-03 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2019-01-03 2019-01-03
3051 ลงทะเบียนขอรหัส HosXP 2019-01-03 2019-01-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2019-01-07 2019-01-07 ดำเนินการแล้ว
3050 เครื่องcomหน้าห้องlabเปิดไม่ได้ 2019-01-02 2019-01-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2019-01-02 2019-01-02 ดำเนินการแล้ว
3049 ปริ๊นเตอร์ปริ้นไม่ได้ 2019-01-02 2019-01-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อารัฟ 2019-01-02 2019-01-02 ดำเนินการแล้ว
3048 ปริ๊นเตอร์ 2019-01-02 2019-01-02 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2019-01-02 2019-01-02 ดำเนินการแล้ว
3047 เลขเอกซเรย์แสดงปี62 2019-01-02 2019-01-02 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2019-01-02 2019-01-02 ดำเนินการแล้ว
3046 แป้นพิมพ์ใช้งานไม่ได้ กดพิมพ์ไม่ได้ทั้งแผง 2018-12-28 2018-12-28 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจีะเต๊ะ 2018-12-30 2018-12-30 กำลังดำเนินการ
3045 คอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งานทั้งที่ไฟไม่ไดับ 2018-12-27 2018-12-27 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2018-12-28 2018-12-28 ดำเนินการแล้ว
3044 เข้า Mail ไม่ได้ (กู้คืนไม่ได้) 2018-12-27 2018-12-27 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บุษราคัม สำเภาแก้ว 2018-12-21 2018-12-21 ดำเนินการแล้ว
3043 ซ่อมคอมพิวเตอร์งาน ic 2018-12-27 2018-12-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-12-27 2018-12-27 ดำเนินการแล้ว
3042 เครื่องปริ้นกระดาษติด 2018-12-27 2018-12-27 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2018-12-27 2018-12-27 ดำเนินการแล้ว
3041 เครื่องปริ้นไม่ทำงาน 2018-12-27 2018-12-27 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ ศิริเพชร 2018-12-27 2018-12-27 ดำเนินการแล้ว
3040 ซ่อมเน็ตฯ คอมพิวเตอร์ 2018-12-26 2018-12-26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2018-12-26 2018-12-26 ดำเนินการแล้ว
3039 คอมพิวเตอร์ดับ ช่องจ่ายยา 3 (Disk100%) 2018-12-26 2018-12-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชมพูนุท ชูดเทพ 2018-12-26 2018-12-26 ดำเนินการแล้ว
3038 จัดทำระบบ ปรินสติกเกอร์ถาดอาหารโรงครัว 2018-12-24 2018-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-12-24 2018-12-24 ดำเนินการแล้ว
3037 คอมจ่ายยาช่อง 3 ห้องยาเสียค่ะ 2018-12-20 2018-12-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2018-12-21 2018-12-21 ดำเนินการแล้ว
3036 CPU มีปัญหา 2018-12-19 2018-12-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2018-12-19 2018-12-19 ดำเนินการแล้ว
3035 คอมเสีย 2018-12-19 2018-12-19 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี 2018-12-19 2018-12-19 กำลังดำเนินการ
3034 คอมแฮงค์ 2018-12-19 2018-12-19 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจีะเต๊ะ 2018-12-19 2018-12-19 ดำเนินการแล้ว
3033 คอมมีปัญหา 2018-12-18 2018-12-18 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา เพชรนุ้ย 2018-12-18 2018-12-18 ดำเนินการแล้ว
3032 intercom ใช้งานไม่ได้ 2018-12-18 2018-12-18 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จีรนันท์