ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5373 แก้ไขเครื่องปรินท์ ห้องแลปใช้งานไม่ได้ 2021-08-01 2021-08-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-01 2021-08-01 ดำเนินการแล้ว
5372 เครื่องพริ้นเตอร์ ไม่ทำงาน 2021-07-31 2021-07-31 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วรรณา บัวขาว 2021-07-31 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว
5371 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-07-31 2021-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว
5370 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-07-31 2021-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-31 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว
5369 คอมพิวเตอร์ใช้ hosxp ไม่ได้ 2021-07-31 2021-07-31 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พิชชาภา อัครามีน 2021-07-31 2021-07-31 ดำเนินการแล้ว
5368 จอคอมพิวเตอร์เสีย 2021-07-31 2021-07-31 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล
5367 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-07-31 2021-07-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-30 2021-07-30 ดำเนินการแล้ว
5366 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-07-30 2021-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-30 2021-07-30 ดำเนินการแล้ว
5365 ตึกสงฆ์ Cohort 2021-07-30 2021-07-30 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัซลี มาหมัด
5364 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดไม่อ่านค่า 2021-07-30 2021-07-30 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5363 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-07-30 2021-07-30 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2021-07-30 2021-07-30 กำลังดำเนินการ
5362 เปลี่ยนหมึกและตรวจเช็คอินเตอรเน็ต 2021-07-29 2021-07-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-29 2021-07-29 ดำเนินการแล้ว
5361 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-07-29 2021-07-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-29 2021-07-29 ดำเนินการแล้ว
5360 BP wifi แถว fitness ต่อไม่ได้ 1 สัปดาห์ 2021-07-29 2021-07-29 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัลยรัตน์ สิมะโรจน์ 2021-07-29 2021-07-29 ดำเนินการแล้ว
5359 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2021-07-29 2021-07-29 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-07-29 2021-07-29 ดำเนินการแล้ว
5358 แจ้งซ่อม Com การเงิน 2021-07-29 2021-07-29 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภริดา จันทนวล 2021-07-29 2021-07-29 ดำเนินการแล้ว
5357 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดไม่อ่านค่า 2021-07-27 2021-07-27 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-07-28 2021-07-28 ดำเนินการแล้ว
5356 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-07-27 2021-07-27 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-07-27 2021-07-27 ดำเนินการแล้ว
5355 ติดตั้งเครื่องปริ๊น Barcode 2021-07-26 2021-07-26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-07-28 2021-07-28 ดำเนินการแล้ว
5354 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ opd 2021-07-24 2021-07-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-24 2021-07-24 ดำเนินการแล้ว
5353 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานไม่ได้ 2021-07-24 2021-07-24 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยามีล๊ะ เจะเลาะ 2021-07-24 2021-07-24 ดำเนินการแล้ว
5351 ทำใบรับรองฉีด เข็ม 3 hosxp 2021-07-23 2021-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-23 2021-07-23 ดำเนินการแล้ว
5350 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-07-23 2021-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-23 2021-07-23 ดำเนินการแล้ว
5349 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-07-23 2021-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-22 2021-07-22 ดำเนินการแล้ว
5348 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-07-23 2021-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-23 2021-07-23 ดำเนินการแล้ว
5347 อยากเพิ่มเตียงในHosxp 2021-07-22 2021-07-22 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2021-07-23 2021-07-23 ดำเนินการแล้ว
5346 ติดตั้งคอมฯ ห้องคลอด 2021-07-22 2021-07-22 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2021-07-22 2021-07-22 ดำเนินการแล้ว
5345 สั่งปริ้นงานไม่ได้ 2021-07-22 2021-07-22 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2021-07-22 2021-07-22 ดำเนินการแล้ว
5344 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในระบบ hosxp ชั้น 3 2021-07-19 2021-07-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-19 2021-07-19 ดำเนินการแล้ว
5343 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-07-19 2021-07-19 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาว วริศรา ทองศรี 2021-07-19 2021-07-19 ดำเนินการแล้ว
5342 พริ้นสติกเกอร์ไม่ได้ 2021-07-18 2021-07-18 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-07-18 2021-07-18 ดำเนินการแล้ว
5340 ลงข้อมูลไม่ได้ 2021-07-18 2021-07-18 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-07-18 2021-07-18 ดำเนินการแล้ว
5339 pinter ใช้งานไม่ได้ 2021-07-18 2021-07-18 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง 2021-07-18 2021-07-18 ดำเนินการแล้ว
5338 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-07-16 2021-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-16 2021-07-16 ดำเนินการแล้ว
5337 เพิ่มห้องในคอมพิวเตอร์ 2021-07-16 2021-07-16 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา
5336 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-07-16 2021-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-16 2021-07-16 ดำเนินการแล้ว
5335 เพิ่มเตียง รพ.สนาม ในระบบhosxp 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5334 เพิ่มข้อมูลวัคซีนเข้าระบบ hosxp 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5333 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5332 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5331 ด่วน หลังไฟตกคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องOUTLAB 2021-07-15 2021-07-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5330 ติดตั้ง pc หน่วยงาน IC 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5329 รพ สนามใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2021-07-15 2021-07-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-15 2021-07-15 ดำเนินการแล้ว
5328 ลบประกาศ ใน Hos xP 2021-07-14 2021-07-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-07-14 2021-07-14 ดำเนินการแล้ว
5327 ชั้น 1 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2021-07-13 2021-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-20 2021-07-13 ดำเนินการแล้ว
5326 ชั้น 1 ชั้น 2 เข้าโปรแกรม Hosxp ไม่ได้ 2021-07-13 2021-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-13 2021-07-13 ดำเนินการแล้ว
5325 คอมช่องหมายเลข3 หน้าจอดับไป 2021-07-12 2021-07-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-07-12 2021-07-12 ดำเนินการแล้ว
5324 เครื่องปริ้นไม่ออก 2021-07-12 2021-07-12 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2021-07-12 2021-07-12 ดำเนินการแล้ว
5323 ติดตั้งปรินท์ sticker หน่วยงาน COC 2021-07-11 2021-07-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-11 2021-07-11 ดำเนินการแล้ว
5322 เดินสายแลน รพ สนาม 2 2021-07-09 2021-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-11 2021-07-11 ดำเนินการแล้ว
5321 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์ รพ สนาม 2021-07-09 2021-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-09 2021-07-09 ดำเนินการแล้ว
5320 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-07-09 2021-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-09 2021-07-09 ดำเนินการแล้ว
5319 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-07-09 2021-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-09 2021-07-09 ดำเนินการแล้ว
5318 backup ฐานข้อมูล hosxp เครื่อง slave 2021-07-08 2021-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5317 printsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid-19 2021-07-08 2021-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5316 เพิ่มข้อมูลวัคซีนเข้าระบบ hosxp 2021-07-08 2021-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5315 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-07-08 2021-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5314 คอมพิวเตอร์ 2021-07-08 2021-07-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชารีฟ ชัยศิริ 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5313 หน้าจอ com ER ไม่ติด 2021-07-08 2021-07-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-07-09 2021-07-09 ดำเนินการแล้ว
5312 ขอให้ติดตั้ง computer 2021-07-08 2021-07-08 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2021-07-09 2021-07-14 ดำเนินการแล้ว
5311 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ รพ สนาม 2021-07-07 2021-07-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-08 2021-07-08 ดำเนินการแล้ว
5310 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในระบบ hosxp ชั้น 4 2021-07-07 2021-07-07 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา คามิ 2021-07-07 2021-07-07 ดำเนินการแล้ว
5309 แก้ไข้ โปรแกรม เยี่ยมบ้าน hhc เข้าไม่ได้ รพ.สนาม 2021-07-06 2021-07-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-06 2021-07-06 ดำเนินการแล้ว
5308 update lablink hosxp 2021-07-06 2021-07-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-06 2021-07-06 ดำเนินการแล้ว
5307 resysn Vn hosxp 2021-07-06 2021-07-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-06 2021-07-06 ดำเนินการแล้ว
5306 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2021-07-06 2021-07-06 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2021-07-06 2021-07-06 ดำเนินการแล้ว
5305 เครื่องปรินท์ตึกสงฆ์ ปรินท์ไม่ได้ 2021-07-05 2021-07-05 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-07-05 2021-07-05 ดำเนินการแล้ว
5304 ตั้งค่าระบบ hosxp สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2021-07-05 2021-07-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-04 2021-07-04 ดำเนินการแล้ว
5303 config ระบบโรงพยาบาลสนาม 2021-07-04 2021-07-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-04 2021-07-04 ดำเนินการแล้ว
5302 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-07-02 2021-07-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-02 2021-07-02 ดำเนินการแล้ว
5301 เพิ่มข้อมูลวัคซีนcovid19เข้าระบบ hosxp 2021-07-02 2021-07-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-02 2021-07-02 ดำเนินการแล้ว
5300 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-07-02 2021-07-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-02 2021-07-02 ดำเนินการแล้ว
5299 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-07-02 2021-07-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-02 2021-07-02 ดำเนินการแล้ว
5298 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-07-01 2021-07-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-01 2021-07-01 ดำเนินการแล้ว
5297 ย้ายสลับเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ 2021-07-01 2021-07-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5296 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-06-30 2021-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-30 2021-06-30 ดำเนินการแล้ว
5295 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-06-30 2021-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-30 2021-06-30 ดำเนินการแล้ว
5294 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในระบบ hosxp ชั้น 4 2021-06-30 2021-06-30 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา คามิ 2021-06-30 2021-06-30 ดำเนินการแล้ว
5293 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-06-30 2021-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-30 2021-06-30 ดำเนินการแล้ว
5292 เพิ่มข้อมูลเตียง ตึกชวนชม ในhosxp 2021-06-28 2021-06-28 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา คามิ 2021-06-28 2021-06-28 ดำเนินการแล้ว
5291 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2021-06-28 2021-06-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-06-28 2021-06-28 ดำเนินการแล้ว
5290 เครื่องปริ้น 2021-06-28 2021-06-28 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2021-06-28 2021-06-28 กำลังดำเนินการ
5289 คอมเปิดไมได้ 2021-06-28 2021-06-28 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-06-30 2021-06-30 ดำเนินการแล้ว
5288 ติดตั้งระบบไทยรีเฟอร์ 2021-06-25 2021-06-25 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ โยธากุล 2021-06-25 2021-06-25 ดำเนินการแล้ว
5287 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-06-25 2021-06-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-25 2021-06-25 ดำเนินการแล้ว
5286 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-06-25 2021-06-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-25 2021-06-25 ดำเนินการแล้ว
5285 โปรแกรม Office มีปัญหา 2021-06-24 2021-06-24 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุนิตา ยามา 2021-06-24 2021-06-24 ดำเนินการแล้ว
5284 ติดตั้งเครื่องปริ๊น sticker ฉลากยา 2021-06-24 2021-06-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2021-06-25 2021-06-25 ดำเนินการแล้ว
5283 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-06-23 2021-06-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-23 2021-06-23 ดำเนินการแล้ว
5282 เชื่อมต่ออิเตอร์เน็ตไม่ได้ 2021-06-23 2021-06-23 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2021-06-23 2021-06-23 ดำเนินการแล้ว
5281 ดาวโหลดงานไม่ได้ 2021-06-22 2021-06-22 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-06-22 2021-06-22 ดำเนินการแล้ว
5280 ติดตั้งเครื่องปริ้น sticker 2021-06-22 2021-06-22 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2021-06-25 2021-06-25 ดำเนินการแล้ว
5279 เปิดหน้าจอคอมไม่ได้ 2021-06-22 2021-06-22 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-06-22 2021-06-22 ดำเนินการแล้ว
5277 ซ่อมพีซี รพสต.ป่าบอน 2021-06-21 2021-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-06-21 2021-06-21 ดำเนินการแล้ว
5276 ประกอบคอมพิวเตอร์ 2021-06-21 2021-06-21 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-06-21 2021-06-21 ดำเนินการแล้ว
5275 ปริ๊นซ์งานไม่ได้ 2021-06-21 2021-06-21 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2021-06-21 2021-06-21 ดำเนินการแล้ว
5274 เครื่องปรินท์สานฟันกระดาษติด 2021-06-21 2021-06-21 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-06-21 2021-06-21 ดำเนินการแล้ว
5273 คอมพิวเตอร์คลีนิก ARI เปิดไม่ติด 2021-06-19 2021-06-19 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภัทรพร แก้วพิมล 2021-06-19 2021-06-19 ดำเนินการแล้ว
5272 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-06-18 2021-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-18 2021-06-18 ดำเนินการแล้ว
5271 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-06-18 2021-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-06-18 2021-06-18 ดำเนินการแล้ว