ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
4747 ซ่อมเครื่อง server รพ.สต.ช้างไหตก 2020-11-23 2020-11-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว
4746 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2020-11-23 2020-11-23 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ. แขวงบู 2020-11-23 2020-11-23 ดำเนินการแล้ว
4745 คอมพวเตอร์ค้าง 2020-11-23 2020-11-23 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ
4744 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-11-22 2020-11-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-22 2020-11-22 ดำเนินการแล้ว
4743 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-11-21 2020-11-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-21 2020-11-21 ดำเนินการแล้ว
4742 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องยา 2020-11-20 2020-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-20 2020-11-20 ดำเนินการแล้ว
4741 ตรวจสอบรายงานความเสี่ยง 2020-11-19 2020-11-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-19 2020-11-19 ดำเนินการแล้ว
4740 ตั้งค่าหัตถการพอกตาและเข่าเป็นชำระเงินเอง 2020-11-18 2020-11-18 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2020-11-21 2020-11-21 ดำเนินการแล้ว
4738 คอมพวเตอร์ค้าง 2020-11-18 2020-11-18 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2020-11-18 2020-11-18 กำลังดำเนินการ
4737 คอมพิวเตอร์ค้าง เปิดเครื่อง 4 ครั้ง 2020-11-18 2020-11-18 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2020-11-18 2020-11-18 กำลังดำเนินการ
4736 ซ่อมคอม pc รพสต. 2020-11-17 2020-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4735 รายการสั่งยาในโปรแกรม Hosxp ไม่ลิงค์สติ๊กเกอร์ยา กับห้องยา 2020-11-17 2020-11-17 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2020-11-18 2020-11-18 ดำเนินการแล้ว
4734 เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง U/S เปิดไม่ได้ 2020-11-17 2020-11-17 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4733 ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก 2020-11-17 2020-11-17 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4732 เครื่องคอมค้าง 2020-11-17 2020-11-17 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2020-11-17 2020-11-17 กำลังดำเนินการ
4731 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2020-11-17 2020-11-17 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4730 ซ่อม flat-wifi 2020-11-17 2020-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4729 คียบอร์ด คอมERเสีย 2020-11-17 2020-11-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-11-17 2020-11-17 ดำเนินการแล้ว
4728 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-11-16 2020-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-16 2020-11-16 ดำเนินการแล้ว
4727 ER พิมพ์สติ๊กเกอร์ยาที่ผู้ป่วยแพ้ได้ 2020-11-16 2020-11-16 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
4726 ส่งข้อมูลแฟ้ม service,labful,chronic 2020-11-16 2020-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-16 2020-11-16 ดำเนินการแล้ว
4725 หน้าจอคอมดับ 2020-11-16 2020-11-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-11-16 2020-11-16 ดำเนินการแล้ว
4724 หน้าเป็นโหมด แทปเล็ต ช.4 2020-11-16 2020-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-16 2020-11-23 ดำเนินการแล้ว
4723 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-11-16 2020-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-16 2020-11-16 ดำเนินการแล้ว
4722 เครื่องคอมผู้ป่วยในเปิดไม่ได้ 2020-11-16 2020-11-16 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2020-11-16 2020-11-16 ดำเนินการแล้ว
4721 เพิ่มชื่อ user login แพทย์ในHos xp 2020-11-14 2020-11-14 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พญ.กัญญาพิมพ์ สะอะ 2020-11-14 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
4720 ส่งฟิล์มเข้าเซิฟเว่อร์ปัตตานีไม่ได้ค่ะ 2020-11-13 2020-11-13 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี ามะ 2020-11-13 2020-11-13 ดำเนินการแล้ว
4719 ติดตั้งโปรแกรม Labview ,Thairefer ฝ่ายเวชกรรม 2020-11-13 2020-11-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-13 2020-11-13 ดำเนินการแล้ว
4718 เครื่องCom.ปริ้นใบLABไม่ได้ 2020-11-13 2020-11-13 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยรัตน์ แว่นแก้ว 2020-11-13 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
4717 ติดตั้งครุภัณคอมพิวเตอร์ฝ่ายเวชกรรมและx-ray 2020-11-12 2020-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-12 2020-11-12 ดำเนินการแล้ว
4716 เครื่องคอมฯขึ้นหน้าจอให้รีสตาร์บ่อยๆ 2020-11-12 2020-11-12 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสยา เหมสนิท 2020-11-12 2020-11-12 ดำเนินการแล้ว
4715 คอมห้องยาเสีย หน้าจอสั่น 2020-11-12 2020-11-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2020-11-12 2020-11-12 ดำเนินการแล้ว
4714 ตรวจเช็คฮาร์แวร์ซอฟแวร์ ครุภัณฑ์คอม 2020-11-11 2020-11-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-11 2020-11-11 ดำเนินการแล้ว
4713 ติดตั้งครุภัณคอมพิวเตอร์ ชั้น2 และ ชั้น4 2020-11-11 2020-11-11 15 : งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-11 2020-11-11 ดำเนินการแล้ว
4712 ระบบ Hosxp เข้าไม่ได้ เวรบ่าย 2020-11-10 2020-11-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2020-11-10 2020-11-03 ดำเนินการแล้ว
4711 เครื่องปริ้นเตอรื 2020-11-10 2020-11-10 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2020-11-10 2020-11-10 ดำเนินการแล้ว
4710 เครื่องคอมค้าง 2020-11-10 2020-11-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2020-11-10 2020-11-10 ดำเนินการแล้ว
4709 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2020-11-10 2020-11-10 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2020-11-10 2020-11-10 ดำเนินการแล้ว
4708 คอมมีปัญหา 2020-11-10 2020-11-10 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2020-11-10 2020-11-10 ดำเนินการแล้ว
4707 คอมมีปัญหา 2020-11-09 2020-11-09 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2020-11-09 2020-11-09 ดำเนินการแล้ว
4706 คอมพิวเตอร์ 2020-11-09 2020-11-09 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2020-11-09 2020-11-09 ดำเนินการแล้ว
4705 ขอรายชื่อ ผป แพ้ยาเเบบ anaphylacxis, SJS,ten 2020-11-09 2020-11-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-11-09 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
4704 เครื่องคอมพิมพ์ใบนัด Rabies เปิดแล้วเป็นซ่าๆ 2020-11-09 2020-11-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2020-11-09 2020-11-09 กำลังดำเนินการ
4703 ขอเพิ่มหัตถการพอกตา 2020-11-09 2020-11-09 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2020-11-09 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
4702 ติดตั้งครุภัณคอมตึกสงค์ 2 เครื่อง 2020-11-08 2020-11-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-11-08 2020-11-08 ดำเนินการแล้ว
4701 คอมเสียใช้งานไม่ได้ 2020-11-08 2020-11-08 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เภาซีย เบ็ญฤทธิ์ 2020-11-15 2020-11-08 ดำเนินการแล้ว
4700 เครื่องคอมพิมพ์ใบนัด Rabies เปิดแล้วดับทุกวัน 2020-11-07 2020-11-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2020-11-08 2020-11-08 ดำเนินการแล้ว
4699 resysn Vn hosxp 2020-11-06 2020-11-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4698 คอมพิวเตอร์ค้างช้า ปริ้นไม่ได้ 2020-11-06 2020-11-06 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2020-11-15 2020-11-08 ดำเนินการแล้ว
4697 เครื่องคอมค้างเวลาสั่งพิมพ์งาน และจอเปิดไม่ติด 2020-11-06 2020-11-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4696 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-11-06 2020-11-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4695 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-11-06 2020-11-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4694 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2020-11-06 2020-11-06 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4693 คอมพวเตอร์ค้าง 2020-11-06 2020-11-06 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4692 คอมพิวเตอร์ค้างช้า 2020-11-06 2020-11-06 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4691 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 0000-00-00 0000-00-00 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4689 เมาท์กับหน้าจอคอมพ์ใช้ไม่ได้ 2020-11-06 2020-11-06 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4688 เครื่องคอมหน้าห้องทำแผลไม่ติด 2020-11-06 2020-11-06 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2020-11-06 2020-11-06 ดำเนินการแล้ว
4687 โอนข้อมูล patien to person 2020-11-05 2020-11-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-05 2020-11-05 ดำเนินการแล้ว
4686 update lablink hosxp 2020-11-05 2020-11-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-11-05 2020-11-05 ดำเนินการแล้ว
4685 เครื่องคอมหน้าห้องทำแผลไม่ติด 2020-11-05 2020-11-05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2020-11-05 2020-11-05 ดำเนินการแล้ว
4684 แป้นพิมพ์ พิมพ์ไม่ไ้ 2020-11-04 2020-11-04 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2020-11-04 2020-11-04 ดำเนินการแล้ว
4683 เครื่องคอม จุดซักประวัติ 4 ไม่ติด 2020-11-04 2020-11-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2020-11-04 2020-11-04 ดำเนินการแล้ว
4682 คอมเครื่องผู้ป่วยในเปิดไม่ได้ 2020-11-04 2020-11-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
4681 เครื่องคอมใช้ไม่ได้ 2020-11-04 2020-11-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2020-11-04 2020-11-04 ดำเนินการแล้ว
4680 หน้าจอคอม ดับ ลองเปิดดู ไม่สามารถเปิดได้ 2020-11-02 2020-11-02 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2020-11-02 2020-11-02 ดำเนินการแล้ว
4679 ขอข้อมูลการทำหัตถการ ER ปีงบ 63 2020-11-02 2020-11-02 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โสม มะดีเยาะ 2020-11-06 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
4677 แป้นพิมพ์ขุดซักประวัติตๆคัดๆพิมพ์ช้า 2020-11-02 2020-11-02 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2020-11-02 2020-11-02 ดำเนินการแล้ว
4676 คอมช่องจ่ายยา 3 เปิดไม่ได้ 2020-11-02 2020-11-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2020-11-02 2020-11-02 ดำเนินการแล้ว
4675 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ใช้งานไม่ได้ 2020-10-31 2020-10-31 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เภาซียะ เบ็ญฤทธิ์ 2020-11-02 2020-11-02 ดำเนินการแล้ว
4674 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2020-10-31 2020-10-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-31 2020-10-31 ดำเนินการแล้ว
4673 ตรวจเช็คโปรแกรมและฮาร์ดแวร์คอมฯ 2020-10-30 2020-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-10-30 2020-10-30 ดำเนินการแล้ว
4672 แบกอัพฐานข้อมูลโปรแกรมความเสี่ยง 2020-10-30 2020-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-10-30 2020-10-30 ดำเนินการแล้ว
4671 OPD คอมจุดซักประวัติดับ 2020-10-30 2020-10-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไชยรัตน์ทอง 2020-10-31 2020-10-31 ดำเนินการแล้ว
4670 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-10-30 2020-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-30 2020-10-30 ดำเนินการแล้ว
4669 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-10-30 2020-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-30 2020-10-30 ดำเนินการแล้ว
4667 บันทึกIR ในระบบไม่ได้ (ขาดวันเดือนปี) 2020-10-29 2020-10-29 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิภารัตน์ เเก้วสวัสดิ์ 2020-10-29 2020-10-29 ดำเนินการแล้ว
4666 แกไขการพิมพ์สติกเกอร์ยา 2020-10-29 2020-10-29 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2020-10-30 2020-10-30 ดำเนินการแล้ว
4665 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2020-10-29 2020-10-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-29 2020-10-29 ดำเนินการแล้ว
4664 กระดาษสติกเกอร์ติด 2020-10-29 2020-10-29 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2020-10-29 2020-10-29 ดำเนินการแล้ว
4663 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดไม่อ่านค่า 2020-10-28 2020-10-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
4662 ปริ้นใบสั่งยาไม่ได้ 2020-10-28 2020-10-28 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2020-10-28 2020-10-28 ดำเนินการแล้ว
4660 เครื่องprint ใช้ไม่ได้ 2020-10-28 2020-10-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2020-10-28 2020-10-28 ดำเนินการแล้ว
4659 ขอ folder dispensingx 2020-10-28 2020-10-28 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2020-10-28 2020-10-28 ดำเนินการแล้ว
4658 HosXp คิดค่าฟิล์มไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน 2020-10-27 2020-10-27 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2020-10-27 2020-10-27 ดำเนินการแล้ว
4657 ลงรายการยา 2020-10-27 2020-10-27 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม อะลีดิมัน 2020-10-27 2020-10-27 ดำเนินการแล้ว
4656 ชั้น 1 ปรินท์ใบแจ้งเกิดไม่ได้ 2020-10-27 2020-10-27 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-10-27 2020-10-27 ดำเนินการแล้ว
4655 เพิ่มข้อมมูลการใช้ยาใน hosxp 2020-10-26 2020-10-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน​ นิเลาะ 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4654 คอมพิวเตอร์ 0000-00-00 0000-00-00 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2020-10-27 2020-10-27 ดำเนินการแล้ว
4653 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2020-10-26 2020-10-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4652 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2020-10-26 2020-10-26 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4651 เข้าใช้งานจองห้องประชุมไม่ได้ 2020-10-26 2020-10-26 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2020-10-27 2020-10-27 ดำเนินการแล้ว
4650 คีรบอดใช้งานไม่ได้ 2020-10-26 2020-10-26 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันทิกานต์ หวังจิ 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4649 คอมพิวเตอร์หน้าจอดับ 2020-10-26 2020-10-26 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญศรี เรืองนุ้ย 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4648 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ สำรองไฟร้องดังตลอด 2020-10-26 2020-10-26 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2020-10-26 2020-10-26 ดำเนินการแล้ว
4647 ปรินท์ใบนัด rabies ไม่ออก 2020-10-24 2020-10-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-10-24 2020-10-24 ดำเนินการแล้ว
4646 ห้องการเงินปรินท์ไม่ออก ie error 2020-10-24 2020-10-24 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญศรี 2020-10-24 2020-10-24 ดำเนินการแล้ว
4645 ตรวจเช็คโปรแกรมและฮาร์ดแวร์คอมฯ 2020-10-23 2020-10-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-10-23 2020-10-23 ดำเนินการแล้ว
4644 เครื่องปริ้นค้าง 2020-10-22 2020-10-22 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี 2020-10-22 2020-10-22 ดำเนินการแล้ว
4643 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-10-22 2020-10-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-10-22 2020-10-22 ดำเนินการแล้ว