ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
4483 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2020-08-08 2020-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-08 2020-08-08 ดำเนินการแล้ว
4482 resysn Vn 2020-08-08 2020-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-07 2020-08-07 ดำเนินการแล้ว
4481 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-08-07 2020-08-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-07 2020-08-07 ดำเนินการแล้ว
4480 เครื่องคอม ขึ้นคำสั่งปริ้นเองอัตโนมัติ 2020-08-07 2020-08-07 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2020-08-07 2020-08-07 ดำเนินการแล้ว
4479 ส่งออกและนำเข้า 16 แฟ้ม eclaim 2020-08-07 2020-08-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-07 2020-08-07 ดำเนินการแล้ว
4478 บันทึกเลขครุภัณจำหน่าย 2020-08-06 2020-08-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-08-06 2020-08-06 ดำเนินการแล้ว
4477 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2020-08-05 2020-08-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-08-05 2020-08-05 ดำเนินการแล้ว
4476 ซ่อม flat wifi 2020-08-05 2020-08-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-05 2020-08-05 ดำเนินการแล้ว
4475 คอมเปิดไม่ได้ ห้องสำนักงาน 2020-08-05 2020-08-05 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2020-08-06 2020-08-06 กำลังดำเนินการ
4474 PC ใช้ไวไฟไม่ได้ 2020-08-05 2020-08-05 42 : ไตเทียม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส.ไซซะห์ มะทา 2020-08-05 2020-08-05 ดำเนินการแล้ว
4473 แบกอัพ db ความเสี่ยง 2020-08-04 2020-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-08-04 2020-08-04 ดำเนินการแล้ว
4472 จดบันทึกครุภัณจำหน่าย 2020-08-04 2020-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-08-04 2020-08-04 ดำเนินการแล้ว
4471 สอนการบันทึกข้อมูลหัถการผู้ป่วยใน 2020-08-04 2020-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-04 2020-08-04 ดำเนินการแล้ว
4470 โปรแกรมออฟฟิสเปิดไม่ได้งาน ENV 2020-08-04 2020-08-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-08-04 2020-08-04 ดำเนินการแล้ว
4469 คอมที่ Er เข้า hos exp ไม่ได้ 2020-08-04 2020-08-04 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางณัฐนีย์ จันทร์นวล 2020-08-04 2020-08-04 ดำเนินการแล้ว
4468 ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-08-03 2020-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-03 2020-08-03 ดำเนินการแล้ว
4467 แก้ไขระบบจองห้องประชุม 2020-08-03 2020-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-08-03 2020-08-10 ดำเนินการแล้ว
4466 โอนข้อมูล patient to person 2020-08-03 2020-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-03 2020-08-03 ดำเนินการแล้ว
4465 update lab link 0763 2020-08-03 2020-08-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-08-03 2020-08-03 ดำเนินการแล้ว
4464 เครื่องปริ้น ปริ้นใบนัดแล้วกระดาษออกมา2ใบ 2020-08-03 2020-08-03 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2020-08-03 2020-08-03 ดำเนินการแล้ว
4463 คอม server hos xp ค้าง 2020-08-03 2020-08-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-08-03 2020-08-03 ดำเนินการแล้ว
4462 จัดเก็บสายแลนหน้าห้องฉุกเฉิน 2020-07-30 2020-07-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4461 ย้ายที่วางเครื่องคอม 2020-07-30 2020-07-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4460 นำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-07-30 2020-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4459 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2020-07-30 2020-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4458 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2020-07-30 2020-07-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4457 CPU ห้องตรวจ 4 ใช้งานไม่ได้ 2020-07-30 2020-07-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2020-07-30 2020-07-30 ดำเนินการแล้ว
4456 คอมเปิดไมได้ 2020-07-29 2020-07-29 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2020-07-29 2020-07-29 ดำเนินการแล้ว
4455 เครื่องสำรองไฟห้องตรวจ 5 มีเสียงดัง 2020-07-29 2020-07-29 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กาญจนา ไชยชนะ 2020-07-29 2020-07-29 ดำเนินการแล้ว
4454 จอคอมฯดับๆ ดิดๆ 2020-07-29 2020-07-29 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2020-07-29 2020-07-29 ดำเนินการแล้ว
4453 ซ่อมโนตบุค จนท.รพสต 2020-07-27 2020-07-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-27 2020-07-27 ดำเนินการแล้ว
4452 เครื่องปริ้นหน้าห้องตรวจปริ้นไม่ได้ 2020-07-27 2020-07-27 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2020-07-27 2020-07-27 ดำเนินการแล้ว
4451 ส่งrefer link ไม่ได้ 2020-07-25 2020-07-25 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางณัฐนีย์ จันทรืฯวล 2020-07-25 2020-07-25 ดำเนินการแล้ว
4449 คอมเข้าเน็ต สั่งปลิ๊นไม่ได้ 0000-00-00 0000-00-00 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญศรี เรืองนุ้ย 2020-07-25 2020-07-25 ดำเนินการแล้ว
4448 เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ 2020-07-24 2020-07-24 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา
4447 ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-07-24 2020-07-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-24 2020-07-24 ดำเนินการแล้ว
4446 ซ่อมโนตบุค จนท 2020-07-23 2020-07-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-23 2020-07-23 ดำเนินการแล้ว
4445 เครื่องปริ้นห้อง TB ปริ้นไม่ได้ 2020-07-22 2020-07-22 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2020-07-23 2020-07-23 ดำเนินการแล้ว
4444 คอมเปิดไม่ได้ 2020-07-22 2020-07-22 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2020-07-22 2020-07-22 กำลังดำเนินการ
4443 ปรับรายงานใบสั่ง lab hosxp 2020-07-21 2020-07-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-21 2020-07-21 ดำเนินการแล้ว
4442 การทำงานของเครื่องคอมช้า 2020-07-21 2020-07-21 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิ่งชบา พรมจันทร์ 2020-07-21 2020-07-21 ดำเนินการแล้ว
4441 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2020-07-20 2020-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4440 ติดตั้งเครื่องปรินท์ ห้องการเงิน 2020-07-20 2020-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4439 เดินสายแลนห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2020-07-20 2020-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4438 เครื่องพิมพ์ใบนัดวัคซีนพิษสุนัขบ้าพิมพ์ไม่ได้ 2020-07-18 2020-07-18 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน
4437 เครื่องปริ้นต์ใช้งานไม่ได้ 2020-07-18 2020-07-18 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2020-07-29 2020-07-29 ดำเนินการแล้ว
4436 แบกอัพ db ความเสี่ยง 2020-07-17 2020-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-17 2020-07-17 ดำเนินการแล้ว
4435 ติดตั้งคอม+ปรินเตอร์จุด ARI 2020-07-17 2020-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-17 2020-07-17 ดำเนินการแล้ว
4434 ขอ user ใช้งานระบบสารสนเทศ รพ. 2020-07-17 2020-07-17 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัญญารตน์ รามรักษา 2020-07-17 2020-07-17 ดำเนินการแล้ว
4433 นำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-07-17 2020-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-17 2020-07-17 ดำเนินการแล้ว
4432 ขอรายงานการจ่ายยาสมุนไพรของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 2020-07-17 2020-07-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ
4431 สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์โต๊ะตรวจของแพทย์ในERเก็บ 2020-07-17 2020-07-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4430 ขอเปลี่ยนสายlanของERให้ยาวกว่าเดิม 2020-07-17 2020-07-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4429 สายไฟที่โต๊ะหมอ 2020-07-17 2020-07-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-20 2020-07-20 ดำเนินการแล้ว
4428 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2020-07-16 2020-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-17 2020-07-17 ดำเนินการแล้ว
4427 สายคอมไม่ได้เก็บรวบให้เรียบร้อย 2020-07-16 2020-07-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2020-07-16 2020-07-16 ดำเนินการแล้ว
4426 เพิ่มรหัส U778 2020-07-15 2020-07-15 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2020-07-16 2020-07-16 ดำเนินการแล้ว
4425 เข้าใช้ Internet และ HosXP ไม่ได้ 2020-07-15 2020-07-15 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2020-07-15 2020-07-15 ดำเนินการแล้ว
4424 sticker ห้อง ER ไม่ออก auto 2020-07-14 2020-07-14 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-07-15 2020-07-15 ดำเนินการแล้ว
4423 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2020-07-14 2020-07-14 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง
4422 EDC ไม่เชื่อมต่อกับระบบ Hot 2020-07-14 2020-07-14 43 : ห้อง EDC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2020-07-14 2020-07-14 ดำเนินการแล้ว
4421 นำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-07-13 2020-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4420 backup ฐานข้อมูล hosxp 2020-07-13 2020-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4419 เปิดไฟล์ไม่ได้ 2020-07-13 2020-07-13 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4418 แก้ไขห้องตรวจ 5 พร้อมใช้งาน 2020-07-13 2020-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4417 แก้ไขข้อมูลประชากร แฟ้ม person HDC 2020-07-13 2020-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4415 คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 2020-07-13 2020-07-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4414 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2020-07-13 2020-07-13 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุนิตา ยามา 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4413 เครื่องคอมเปิดไม่ติด 2020-07-13 2020-07-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2020-07-13 2020-07-13 กำลังดำเนินการ
4412 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2020-07-12 2020-07-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-12 2020-07-12 ดำเนินการแล้ว
4411 คอมโต๊ะแพทย์ สั่งยาไม่ได้ 2020-07-10 2020-07-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภัทรพร แก้วพิมล 2020-07-13 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4410 เข้าโปรแกรม hosxp ไม่ได้ 2020-07-10 2020-07-10 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง
4409 โหลดโปรแกรม anydesk 2020-07-09 2020-07-09 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
4408 ฉลาก auto จากห้องตรวจ 10 ไม่ออกที่ห้องยา 2020-07-09 2020-07-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-07-09 2020-07-09 ดำเนินการแล้ว
4407 ส่งข้อมูล แฟ้ม spacail pp ย้อนหลัง 2020-07-08 2020-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-08 2020-07-08 ดำเนินการแล้ว
4406 resync vn hosxp 2020-07-08 2020-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-08 2020-07-08 ดำเนินการแล้ว
4405 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2020-07-08 2020-07-08 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2020-07-08 2020-07-08 ดำเนินการแล้ว
4404 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ คลีนิคสานฝัน 2020-07-08 2020-07-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-08 2020-07-08 ดำเนินการแล้ว
4403 นำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-07-07 2020-07-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-07 2020-07-07 ดำเนินการแล้ว
4402 update lab link 0663 2020-07-07 2020-07-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-07-07 2020-07-07 ดำเนินการแล้ว
4401 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ARI 2020-07-07 2020-07-07 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อามาลีนา สามะ 2020-07-07 2020-07-07 ดำเนินการแล้ว
4400 ตึกสงฆ์เข้าฮอสไม่ได้ 2020-07-05 2020-07-05 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2020-07-05 2020-07-05 ดำเนินการแล้ว
4399 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2020-07-05 2020-07-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2020-07-05 2020-07-05 ดำเนินการแล้ว
4396 คอมโต๊ะแพทย์ ER เปิดดูไม่ได้ 2020-07-05 2020-07-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2020-07-05 2020-07-05 ดำเนินการแล้ว
4395 เมาส์เสีย ห้องบัตร 2020-07-02 2020-07-02 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2020-07-02 2020-07-02 ดำเนินการแล้ว
4393 คิวยาในใบสั่งยาไม่ตรงกับหน้าจอ KIOSK 2020-07-02 2020-07-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-07-02 2020-07-02 ดำเนินการแล้ว
4392 KIOSK การเงินจบแล้วแต่ห้องยาเรียกรับยาไม่ได้ 2020-07-02 2020-07-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2020-07-02 2020-07-02 ดำเนินการแล้ว
4391 เครื่องคอมห้องตรวจ ARI เข้าระบบ Hos -xp ไม่ได้ 2 เครื่อง 2020-07-02 2020-07-02 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไชยรัตน์ทอง 2020-07-02 2020-07-02 ดำเนินการแล้ว
4390 Hos เข้าไม่ได้ 2020-07-01 2020-07-01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2020-07-01 2020-07-01 ดำเนินการแล้ว
4389 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2020-06-30 2020-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-06-30 2020-06-30 ดำเนินการแล้ว
4388 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2020-06-30 2020-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-06-30 2020-06-30 ดำเนินการแล้ว
4387 ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2020-06-30 2020-06-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-06-30 2020-06-30 ดำเนินการแล้ว
4386 เครืองสำรองไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2020-06-30 2020-06-30 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เยาวดี ขุนชนะ 2020-07-01 2020-07-01 ดำเนินการแล้ว
4385 Hos เข้าใช้งานไม่ได้ 2020-06-30 2020-06-30 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2020-07-01 2020-07-01 ดำเนินการแล้ว
4384 เครื่องปริ้นห้องตรวจ5เสีย 2020-06-30 2020-06-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี ไขยรัตน์ทอง 2020-06-30 2020-07-13 ดำเนินการแล้ว
4383 ปรินเตอร์จุด ari ปรินท์ไม่ออก 2020-06-30 2020-06-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บังอร ขุนรักษ์ 2020-06-30 2020-06-30 ดำเนินการแล้ว
4382 แจ้งเพิ่มกลุ่มสั่งแลปค่ะ 2020-06-29 2020-06-29 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จรัสศรี อัมพรพันธ์ 2020-06-30 2020-06-30 ดำเนินการแล้ว
4381 คอมเสีย / ทำคิวอาโค๊ดวิชาการ 2020-06-29 2020-06-29 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2020-06-29 2020-06-29 ดำเนินการแล้ว
4380 เครื่องคอมจุดตรวจ ARI ใช้งานไม่ได้ 2020-06-29 2020-06-29 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บังอร ขุนรักษ์ 2020-06-29 2020-06-29 ดำเนินการแล้ว
4379 แก้ไขระบบคิวยา 2020-06-26 2020-06-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2020-06-26 2020-06-26 ดำเนินการแล้ว