ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5831 บันทึกข้อมูล Dataset ระบบความเสี่ยง 2022-01-23 2022-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-23 2022-01-23 ดำเนินการแล้ว
5830 ซ่อม PC รพสต.ทุงพลา 2022-01-23 2022-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-23 2022-01-23 ดำเนินการแล้ว
5829 บันทึกข้อมูล Dataset ระบบความเสี่ยง 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-21 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว
5828 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-21 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว
5827 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-21 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว
5826 เครื่องปรินท์ชั้น 3 ปรินท์ไม่ได้ 2022-01-20 2022-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-20 2022-01-20 ดำเนินการแล้ว
5825 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2022-01-20 2022-01-20 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิราทิพย์ 2022-01-20 2022-01-20 ดำเนินการแล้ว
5823 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2022-01-19 2022-01-19 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2022-01-19 2022-01-19 ดำเนินการแล้ว
5822 โปรแกรมใช้งานไม่ได้ 2022-01-18 2022-01-18 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน
5821 ติดตั้งปรินเตอร์+สายlan 2022-01-18 2022-01-18 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ คงชู 2022-01-18 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว
5820 update โปรแกรม เช็คสิทธิ์ใช้สำหรับตู้ kios 2022-01-18 2022-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-18 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว
5819 ชั้น 2 ปรินท์สติกเกอร์ไม่ได้ 2022-01-18 2022-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-18 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว
5818 ติดตั้งโปรแรม สกส ประกันสังคม 2022-01-18 2022-01-18 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวพจณี สว่างรุ่งเรือง 2022-01-18 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว
5817 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2022-01-17 2022-01-17 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2022-01-17 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว
5816 แจ้งเกิดไม่ได้เครืองฟ้องไม่พบ SmartCard 2022-01-17 2022-01-17 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางกนก สังข์ทอง 2022-01-17 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว
5815 ขอเลขอนุมัติเบิกกรมบัญชีกลางไม่ได้ 2022-01-17 2022-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน 2022-01-19 2022-01-19 ดำเนินการแล้ว
5814 จอคอมเป็นเส้นๆ ฝ่ายการพยาบาล 2022-01-17 2022-01-17 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-17 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว
5813 ทำรายงานลูกหนี้ IP 2022-01-17 2022-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-17 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
5812 เพิ่มข้อมูลการตรวจ HPV 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5811 ทำข้อมูลลูกหนี้ OP 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5810 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ci ควนดิน 2022-01-15 2022-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-15 2022-01-15 ดำเนินการแล้ว
5809 จัดการฐานข้อมูล hosxp (ลบlog) 2022-01-15 2022-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-15 2022-01-15 ดำเนินการแล้ว
5808 ซ่อม PC รพสต.ทุงพลา 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5807 ซ่อม pc รพสนามควนดิน 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5806 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5805 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5804 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้อง ผู้อำนวยการ 2022-01-14 2022-01-14 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจจิมา จันทรัตน์ 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5803 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5802 ส่งผล lab moph-ic 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5801 คอมเปิดไม่ติด 2022-01-13 2022-01-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 0000-00-00 0000-00-00 กำลังดำเนินการ
5800 ติดตั้งเครื่องปรินท์ห้องคลังยา 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5799 ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2022-01-13 2022-01-13 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5798 ทำรายรายงานลูกหนี้สิทธิ์ เดือน ธ.ค.64 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5797 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ARI 2022-01-13 2022-01-13 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา เพชรนุ้ย 2022-01-13 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว
5796 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2022-01-13 2022-01-13 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2022-01-14 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว
5795 ทดสอบการบันทึกข้อมูล Eclaim Online 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5794 นำเข้าข้อมูล Eclaim Online 2022-01-10 2022-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-10 2022-01-10 ดำเนินการแล้ว
5793 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ห้องฟัน 2022-01-12 2022-01-12 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว
5792 สอนการบันทึกข้อมูล E-claim Online 2022-01-12 2022-01-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว
5791 คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล TB เปิดไม่ได้ 2022-01-11 2022-01-11 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5790 เครื่องปริ้นเวชกรรม ใช้งานไม่ได้ 2022-01-12 2022-01-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว
5789 ย้ายปริ้นท์เตอร์มางานคลังยา 2022-01-12 2022-01-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสรีตา สนิ 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5788 ซ่อมคอมหน่วยงานเวชระเบียน 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5787 ติดตั้งทีวี ห้องฝ่ายการพยาบาล 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5786 ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat ห้องยา 2022-01-11 2022-01-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-11 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว
5785 เครื่องคอมพิวเตอร์จุด ARI เสีย 2022-01-10 2022-01-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-01-10 2022-01-10 ดำเนินการแล้ว
5784 ทำรายงานผู้ป่วย Refer เดือน ธ.ค.64 2022-01-03 2022-01-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-03 2022-01-03 ดำเนินการแล้ว
5783 ดึงรายงานค่ายานพาหนะ ผู้ป่วยประกันสังคม 2022-01-06 2022-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-06 2022-01-06 ดำเนินการแล้ว
5782 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ห้อง น.ศ.แพทย์ 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5781 แก้ไข HIS Gatewaye 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5780 ดึงรายงานผู้ป่วย ER สีแดงและสีส้ม 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5779 ออกแบบรายงาน ER แยกประเภท 2021-12-29 2021-12-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-29 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว
5778 ทำรายงาน ITA 2021-12-28 2021-12-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-28 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว
5777 ติดตั้งโปรแกรม E-Form Agent - สปสช 2022-01-09 2022-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-09 2022-01-09 ดำเนินการแล้ว
5776 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-01-08 2022-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-08 2022-01-08 ดำเนินการแล้ว
5775 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 2022-01-08 2022-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-08 2022-01-08 ดำเนินการแล้ว
5774 resync VN hosxp 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5773 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5772 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5771 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2022-01-07 2022-01-07 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5770 คอมหน้าห้องตรวจโต๊ะ3ไฟไม่เข้า 2022-01-07 2022-01-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-01-07 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว
5769 ส่งผล lab moph-ic 2022-01-06 2022-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-06 2022-01-06 ดำเนินการแล้ว
5768 update lab link hosxp 2022-01-05 2022-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-05 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว
5767 โอนข้อมูล patien to person 2022-01-05 2022-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-05 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว
5766 ปรับแก้ ระบบHOSxP Version เก่า 2022-01-05 2022-01-05 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2022-01-05 2022-01-05 ดำเนินการแล้ว
5765 จอคอมพิวเตอร์ไม่ชัด 2022-01-04 2022-01-04 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัรยัม พุ่มดอกไม้ 2022-01-04 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว
5764 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-04 2022-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-04 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว
5763 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-04 2022-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-01-04 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว
5762 โน๊ตบุค ระบบ Hos -Xp ขึ้นว่าเป็น verion เก่า 2022-01-04 2022-01-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-01-04 2022-01-04 ดำเนินการแล้ว
5761 เครื่องสำรองไฟชั้น 3 ร้องตลอดเวลา 2021-12-31 2021-12-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-31 2021-12-31 ดำเนินการแล้ว
5760 แนปลิงค์งาน ITA และส่งข้อมูล 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5759 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5758 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5757 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5756 ระบบคอมพิวเตอร์ค้าง 2021-12-30 2021-12-30 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2021-12-30 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว
5755 สร้างลิงค์รายงาน ITA 2565 2021-12-29 2021-12-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-29 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว
5754 เปิดคอมไม่ได้ 2021-12-29 2021-12-29 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2021-12-29 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว
5753 ส่งออกรายงาน aefi moph -ic 2021-12-28 2021-12-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-28 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว
5752 โปรแกรม Office มีปัญหา 2021-12-28 2021-12-28 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสยา เหมสนิท 2021-12-28 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว
5751 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-27 2021-12-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-27 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว
5750 Backup ข้อมูลหน่วยงาน UC 2021-12-26 2021-12-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-27 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว
5749 สแกนไฟล์และอัพโหลดงาน ITA 2565 2021-12-26 2021-12-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-27 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว
5748 ทดสอบส่งข้อมูล LAB Covid เข้า ระบบ moph-ic 2021-12-25 2021-12-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-25 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว
5747 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-25 2021-12-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-25 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว
5746 เข้าโปรแกรม Host xp เครื่องที่ให้บริการวัคซีนไม่ได้ 2021-12-24 2021-12-24 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-12-24 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว
5745 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ 2021-12-24 2021-12-24 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2021-12-25 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว
5744 แก้ไขระบบ ISONLINE 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-24 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว
5743 ทำรายงานผู้ป่วย ER 2021-12-23 2021-12-23 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-23 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว
5742 ทำรายงานเด็กที่มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021-12-22 2021-12-22 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-22 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว
5741 ทำรายงาน Er 2021-12-21 2021-12-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-21 2021-12-21 ดำเนินการแล้ว
5740 ทำรายงานผู้ป่วย Re-admit 2021-12-20 2021-12-20 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-20 2021-12-20 ดำเนินการแล้ว
5739 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-24 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว
5738 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-24 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว
5737 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-23 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว
5736 ติดตั้งโปรแกรมส่งออก 16 แฟ้ม x-ray 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-12-23 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว
5735 ติดตั้งและสอนการใช้งานโปรแกรม Zoom สูติ-นรี 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-12-23 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว
5734 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ 2021-12-22 2021-12-22 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2021-12-22 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว
5733 เข้าระบบHOS xpไม่ได้ 2021-12-22 2021-12-22 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกีน สิดิ 2021-12-22 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว
5732 จอใช้งานคอมพิวเตอร์ห้อง 30 บาท มีอาการชักกระตุก เต้นตลอดเวลา 2021-12-22 2021-12-22 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน 2021-12-22 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว
5731 เครื่องปริ้นสติกเกอร์สั่งพิมพ์ไม่ได้ 2021-12-21 2021-12-21 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2021-12-21 2021-12-21 ดำเนินการแล้ว