ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
3392 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2019-05-24 2019-05-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว
3391 ระบบสั่งแลปนัดเจาะเลือดมีปัญหา รายการซ้ำ 2019-05-24 2019-05-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-05-24 2019-05-24 ดำเนินการแล้ว
3390 ระบบแจ้งเกิดออนไลน์ใช้ไม่ได้ 2019-05-23 2019-05-23 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซ๊ะ สิบู
3389 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-05-22 2019-05-22 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2019-05-24 2019-05-24 ดำเนินการแล้ว
3388 เครื่อง คอม ตัวที่1 จุดซักประวัติเปิดไม่ติด 2019-05-21 2019-05-21 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2019-05-21 2019-05-21 ดำเนินการแล้ว
3387 ปริ้นเตอร์ 2019-05-21 2019-05-21 16 : งานบริหารความเสี่ยงและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เด่นเดือน ทองอินทร์
3386 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-05-21 2019-05-21 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2019-05-21 2019-05-21 ดำเนินการแล้ว
3385 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2019-05-17 2019-05-17 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2019-05-17 2019-05-17 ดำเนินการแล้ว
3384 ขอรายงานผู้ได้รับการวินิจฉัย U508 2019-05-16 2019-05-16 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-17 2019-05-17 ดำเนินการแล้ว
3383 ขอรายงานผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ห้องแพทย์แผนไทย 2019-05-16 2019-05-16 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-17 2019-05-17 ดำเนินการแล้ว
3382 ขอรายงานการจ่ายยาสมุนไพรของแพทย์เป็นรายบุคคล 2019-05-16 2019-05-16 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-17 2019-05-17 ดำเนินการแล้ว
3381 เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2019-05-16 2019-05-16 19 : กลุ่มการพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาเรียม และหะยามิง 2019-05-16 2019-05-16 ดำเนินการแล้ว
3380 ขอข้อมูล ผป.โรคเรื้อรัง 2019-05-16 2019-05-16 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2019-05-21 2019-05-21 ดำเนินการแล้ว
3379 เปิดแฟ้มงานไม่ได้ 2019-05-16 2019-05-16 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์
3378 น้ำยูนิตทันตกรรมไหลตลอดเวลา 2019-05-15 2019-05-15 8 : ห้องทันตกรรม งานซ่อมบำรุง รพ. พรเพ็ญ พุฒแย้ม 0000-00-00 0000-00-00
3377 เครื่องคอม หน้าห้อง แลป เปิดไม่ได้ตอนไฟดับ 2019-05-14 2019-05-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธำรงศักดิ์ พรหมสุข 2019-05-14 2019-05-14 ดำเนินการแล้ว
3376 ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ3 2019-05-14 2019-05-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-14 2019-05-14 ดำเนินการแล้ว
3375 ซ่อมอินเตอร์เน็ตงานซ่อมบำรุง 2019-05-14 2019-05-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-14 2019-05-14 ดำเนินการแล้ว
3374 ทำรายงานสถิติผู้ป่วยจิตเวช 2019-05-13 2019-05-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-13 2019-05-13 ดำเนินการแล้ว
3373 update lablink 2019-05-13 2019-05-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-13 2019-05-13 ดำเนินการแล้ว
3372 ขอเพิ่มชื่อผู้บริการแพทย์แผนไทย2คน 2019-05-13 2019-05-13 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-13 2019-05-13 ดำเนินการแล้ว
3371 คอมพิวเตอร์ช่องจ่าย 2 ไม่มีโปรนแกรมที่หน้าจอ 2019-05-13 2019-05-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2019-05-08 2019-05-08 ดำเนินการแล้ว
3370 แก้ไข้ข้อมูล 43 แฟ้ม pcuมะกรูด 2019-05-09 2019-05-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-09 2019-05-09 ดำเนินการแล้ว
3369 เครื่องปริ้นห้องLABใช้งานไม่ได้ 2019-05-07 2019-05-07 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2019-05-07 2019-05-07 ดำเนินการแล้ว
3368 เปลี่ยน IPserver รพ.ปัตตานี 2019-05-07 2019-05-07 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2019-05-07 2019-05-07 ดำเนินการแล้ว
3367 โทรศัพท์สายในเสีย 2019-05-07 2019-05-07 13 : งานเอกเรย์ งานซ่อมบำรุง รพ. มัสวานี สามะ
3366 ขอข้อมูล ผป.โรคความดันโลหิตสูง 2019-05-07 2019-05-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 081-3898230 2019-05-07 2019-05-07 ดำเนินการแล้ว
3365 backup ฐานข้อมูล hosxp 2019-05-06 2019-05-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-05-06 2019-05-07 ดำเนินการแล้ว
3364 Backup โปรแกรมความเสี่ยง 2019-05-04 2019-05-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-05-04 2019-05-04 ดำเนินการแล้ว
3363 ซ่อมคอม รพสต.ช้างให้ตก 2019-05-04 2019-05-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-05-04 2019-05-04 ดำเนินการแล้ว
3362 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2019-05-03 2019-05-03 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวกันต์สิณี เพชรสุวรรณ 2019-05-03 2019-05-03 ดำเนินการแล้ว
3361 Drug catalogue ไม่มีรายการยาสมุนไพร 2019-05-02 2019-05-02 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว
3360 ปริ้้นสติกเกอร์ยาไม่ออก 2019-05-01 2019-05-01 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-07 2019-05-07 ดำเนินการแล้ว
3359 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2019-04-30 2019-04-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3358 ส่งผู้ป่วย Refer ไม่ได้ 2019-04-29 2019-04-29 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2019-04-29 2019-04-29 ดำเนินการแล้ว
3357 คอมพิวเตอร์ชำรุด(ไม่เปิดสวิทปลักไฟ) 2019-05-01 2019-05-01 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2019-05-01 2019-05-01 ดำเนินการแล้ว
3356 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2019-04-30 2019-04-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3355 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2019-04-30 2019-04-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3354 เปิดคอมใช้งานไม่ได้ 2019-04-30 2019-04-30 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-05-01 2019-05-01 ดำเนินการแล้ว
3353 เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อแพทย์แผนไทย และแก้ไขนามสกุลแวฮา 2019-04-30 2019-04-30 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิชยา ไชยแก้ว 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3352 ย้ายคอมไปห้องตรวจ 2019-04-30 2019-04-30 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3351 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2019-04-30 2019-04-30 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวรส รัตนไพบูลย์ 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3350 ออกเลขที่ Refer ไม่ได้ 2019-04-29 2019-04-29 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ
3349 เข้าโปรแกรม เปิด Filmไม่ได้ 2019-04-29 2019-04-29 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2019-04-29 2019-04-29 ดำเนินการแล้ว
3348 เครื่องปริ้น rabies ใช้ไม่ได้ 2019-04-27 2019-04-27 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนัสรียะห์ สาเล็ง 2019-04-28 2019-04-28 ดำเนินการแล้ว
3347 internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ 2019-04-26 2019-04-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-04-26 2019-04-26 ดำเนินการแล้ว
3345 เข้าโปรแกรม เปิด Filmไม่ได้ 2019-04-26 2019-04-26 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี 2019-04-26 2019-04-26 ดำเนินการแล้ว
3344 คอมปริ้นไม่ได้ 2019-04-26 2019-04-26 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซ๊ะ สิบู 2019-04-26 2019-04-26 ดำเนินการแล้ว
3343 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2019-04-25 2019-04-25 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจจิมา จันทรัตน์ 2019-04-25 2019-04-25 ดำเนินการแล้ว
3342 คอมพิวเตอร์พิมพ์เอง 2019-04-25 2019-04-25 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุพจน์ คำศิริ 2019-04-25 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว
3341 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2019-04-25 2019-04-25 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรอาซีกิน สิติ 2019-04-25 2019-04-25 ดำเนินการแล้ว
3340 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2019-04-25 2019-04-25 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ญาณิศา ขุนแก้ว 2019-04-25 2019-04-25 ดำเนินการแล้ว
3339 คอมพิวเตอร์ชำรุด 2019-04-25 2019-04-25 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หนิสากิหน๊ะ เจ๊ะเห็ง 2019-04-25 2019-04-25 ดำเนินการแล้ว
3338 สติกเกอร์ใช้งานไมได้ 2019-04-24 2019-04-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดาวดี สิงห์แก้ว 2019-04-24 2019-04-24 ดำเนินการแล้ว
3337 คอมนักศึกษาแพทย์ 2019-04-23 2019-04-23 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจจิมา จันทรัตน์ 2019-04-23 2019-04-23 ดำเนินการแล้ว
3336 แก้โปรแกรมจัดซื้อ 2019-04-23 2019-04-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-04-23 2019-04-23 ดำเนินการแล้ว
3335 OPD 2019-04-23 2019-04-23 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2019-04-23 2019-04-23 ดำเนินการแล้ว
3334 เครื่องปรินใช้ ตัว scan ไม่ได้ 2019-04-20 2019-04-20 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุนิตา ยามา 2019-04-20 2019-04-20 ดำเนินการแล้ว
3333 คอมดับ เปิดไม่ติด 2019-04-19 2019-04-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ แวอุเซ็ง 2019-04-20 2019-04-20 ดำเนินการแล้ว
3332 ปริ้นฉลากยาไม่ได้ 2019-04-19 2019-04-19 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2019-04-30 2019-04-30 ดำเนินการแล้ว
3331 ขอข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช ตั้งปี 51-62 2019-04-19 2019-04-19 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2019-04-19 2019-04-19 ดำเนินการแล้ว
3330 ข้อมูลคัดกรองวัณโรค 2019-04-19 2019-04-26 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิตยา สังข์ทอง Tel 0937848989 2019-04-23 2019-04-25 ดำเนินการแล้ว
3329 ปริ้นสติกเกอร์ไม่ได้ 2019-04-19 2019-04-19 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2019-04-19 2019-04-19 ดำเนินการแล้ว
3327 หน้าจอคอมเครื่อง print server ดับค่ะ 2019-04-18 2019-04-18 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2019-04-18 2019-04-18 ดำเนินการแล้ว
3326 ลงโปรแกรม PDF ในคอม 2019-04-18 2019-04-18 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางนันทิกานต์ หวังจิ 2019-04-18 2019-04-18 ดำเนินการแล้ว
3324 ติดตั้ง printer การเงิน 2019-04-17 2019-04-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-17 2019-04-17 ดำเนินการแล้ว
3323 คอมพิวเตอร์ ฝุ่นเต็มเลยภายในเคส 2019-04-17 2019-04-17 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูฮัมหมัดซาอุดี สาและ 2019-04-18 2019-04-18 ดำเนินการแล้ว
3322 คอมโต๊ะแพทย์ ปรินใบnurse not ไม่ได้ 2019-04-17 2019-04-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศุภรงค์ สามะ 2019-04-17 2019-04-17 ดำเนินการแล้ว
3321 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 2019-04-17 2019-04-17 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ว่าที่ร.ต. ยุวันดา ธรรมโชติ 2019-04-18 2019-04-18 ดำเนินการแล้ว
3320 CPU เสีย 2019-04-16 2019-04-16 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2019-04-16 2019-04-16 ดำเนินการแล้ว
3319 ซ่อมปรินเตอร์ Brather Hl1012w 2 เครื่อง 2019-04-15 2019-04-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2019-04-15 2019-04-15 ดำเนินการแล้ว
3318 เปลี่ยนคอมห้องแลป 2019-04-15 2019-04-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2019-04-15 2019-04-15 ดำเนินการแล้ว
3317 เครื่องคอมเปิดไม่ติด ขอด่วน 2019-04-15 2019-04-15 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2019-04-15 2019-04-15 ดำเนินการแล้ว
3316 คอมปริ้น ไม่ได้ 2019-04-14 2019-04-14 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซ๊ะ สิบู 2019-04-14 2019-04-14 ดำเนินการแล้ว
3314 เข้า hosxp ไม่ได้ 2019-04-12 2019-04-12 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส.สนธยา แก้วอ่อน 2019-04-12 2019-04-12 ดำเนินการแล้ว
3313 backup ฐานข้อมูล hosxp 2019-04-12 2019-04-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-13 2019-04-13 ดำเนินการแล้ว
3312 คอม ER สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้ได้ 2019-04-11 2019-04-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ไลลา มะลี 0000-00-00 0000-00-00 กำลังดำเนินการ
3311 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2019-04-11 2019-04-11 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ใจดี เจียรนัย กำลังดำเนินการ
3310 เนื่องจากคอมพัสดุไม่สามารถใช้งานได้ 2019-04-11 2019-04-11 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุวันดา ธรรมโชติ 2019-04-11 2019-04-11 ดำเนินการแล้ว
3309 Update Thairefer 2019-04-10 2019-04-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3308 ดึงรายงาน Refer 2019-04-10 2019-04-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อรวรรณ พรหมนิมิตร 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3307 กล้องวงจรปิดเสีย 1 ตัว 2019-04-03 2019-04-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล พงศ์รัตน์ กำลังดำเนินการ
3306 ปริ้นเตอร์มีปัญหา 2019-04-10 2019-04-10 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยาวาเราะห์ สามะ 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3305 Hosxp มีปัญหา 2019-04-10 2019-04-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชูลีกรณ์ ประทุมทอง 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3304 เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดมีปัญหา 2019-04-10 2019-04-10 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3303 เปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์ เครื่องค้าง 2019-04-10 2019-04-10 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3301 ตั้งค่าเครื่องปรินห้องแลป 2019-04-10 2019-04-10 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-04-10 2019-04-10 ดำเนินการแล้ว
3300 คอมพิวเตอร์เสีย 2019-04-03 2019-04-02 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุพจน์ คำศิริ ดำเนินการแล้ว
3299 สรุปรายงาน ISWIN 2019-04-03 2019-04-03 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2019-04-03 2019-04-03 ดำเนินการแล้ว
3298 โปรแกรม R506 2019-04-01 2019-04-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2019-04-04 2019-04-04 ดำเนินการแล้ว
3297 คอมพิวเตอร์ห้องฟันใช้งานไม่ได้ 2019-04-09 2019-04-09 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว
3296 ติดตั้งโปรแกรม Easy Report 2019-04-03 2019-04-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วีรพล 2019-04-04 2019-04-04 ดำเนินการแล้ว
3295 คอมพิวเตอร์ห้อง ER ใช้งานไม่ได้ 2019-04-04 2019-04-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธ์ 2019-04-04 2019-04-04 ดำเนินการแล้ว
3294 internetER โต๊ะอินชาตเข้าไม่ได้ 2019-09-09 2019-04-09 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว
3293 resync Vn hosxp 2019-04-09 2019-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว
3292 หมึกปริ้นหน้าห้องทำแผลหมด 2019-04-09 2019-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว
3291 ดึงข้อมูล Diagnosis ตาม ICD10 2019-04-09 2019-04-09 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ
3290 จัดการสิทธ์การใช้งาน hosxp 2019-04-09 2019-04-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว
3289 ตรวจสอบ/แก้ไขเครื่องปริ๊นเตอร์ 2019-04-09 2019-04-09 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จรรยา เศียรอินทร์
3288 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2019-04-09 2019-04-09 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2019-04-09 2019-04-09 ดำเนินการแล้ว