ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
5485 ฉลากยาข้อมูลออกไม่ครบถ้วน 2021-09-24 2021-09-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2021-09-24 2021-09-24 ดำเนินการแล้ว
5484 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-09-23 2021-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5483 คอมเข้าระบบ HOSxP ไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม อะลีดิมัน 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5482 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-23 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว
5481 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-21 2021-09-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2021-09-21 2021-09-22 ดำเนินการแล้ว
5480 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-20 2021-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-20 2021-09-20 ดำเนินการแล้ว
5479 ระบบนัดตรวจแลป จากคลินิคให้คำปรึกษา 2021-09-20 2021-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5477 com NCD ไม่สามารถปริ้นสติกเกอร์ได้ 2021-09-20 2021-09-20 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5476 ข้อมูลในคอมหาย 2021-09-18 2021-09-18 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางปัทมา นวลปาน 2021-09-18 2021-09-18 ดำเนินการแล้ว
5475 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5474 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5473 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5472 เครื่องprint ใช้ไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5471 OPD คอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 3 ใช้งานไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-17 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว
5470 COM ห้อง CKD ไม่สามารถใช้ได้ 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5469 ข้อมูลใน end user report eGFR ไม่ถูกต้อง 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์
5468 com ห้อง CKD ติดๆดับๆ ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5467 ต่อ print ห้อง CAPD 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สารีณา กามา 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5466 คอมที่ NCD ปริ้นสติกเกอร์จากผู้ป่วยนอกไม่ได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์
5465 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5464 resysn Vn hosxp 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5463 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 2021-09-15 2021-09-15 43 : ห้อง EDC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2021-09-15 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว
5462 จอคอมฯ จุดตรวจงาน CBC เสีย 2021-09-13 2021-09-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2021-09-13 2021-09-13 ดำเนินการแล้ว
5461 update lablink hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5460 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5459 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5458 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานHosxpไม่ได้ 2021-09-11 2021-09-11 37 : ตึกชวนชม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2021-09-11 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว
5457 เครื่องคอมห้องตรวจ6 ปริ้นไม่ได้ 2021-09-10 2021-09-10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2021-09-16 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว
5455 คอมหน้าจอดับเสีย 2021-09-08 2021-09-08 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางกนก สังข์ทอง 2021-09-08 2021-09-08 ดำเนินการแล้ว
5454 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5453 เครื่องปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2021-09-07 2021-09-07 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มาซีเตาะ แขวงบู 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5452 sticker ห้องตรวจ4 ไม่ส่งห้องยา 2021-09-07 2021-09-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5451 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2021-09-07 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว
5450 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2021-09-06 2021-09-06 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-06 2021-09-06 ดำเนินการแล้ว
5449 เครื่องปริ้นซ์เสีย 2021-09-05 2021-09-05 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2021-09-05 2021-09-05 ดำเนินการแล้ว
5448 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว
5447 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว
5446 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยฉีดวัคซีน covid19 2021-09-02 2021-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-09-02 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว
5445 คอมมีปัญหา 2021-09-02 2021-09-02 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2021-09-02 2021-09-02 กำลังดำเนินการ
5444 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ใช้งานไม่ได้ 2021-09-02 2021-09-02 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-02 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว
5443 เก็บสาย LAN หลุดจากฝ้าเพดาน 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-01 2021-09-01 กำลังดำเนินการ
5442 ย้ายเครื่องปริ๊นเตอร์ 2021-09-01 2021-09-01 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-09-01 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว
5441 คอมพิวเตอร์ใช้งา่นไม่ได้ 2021-09-01 2021-09-01 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2021-09-01 2021-09-01 ดำเนินการแล้ว
5440 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5439 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5438 หมึกปริ้นไม่ดึงกระดาษ 2021-08-31 2021-08-31 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5437 เพิ่มเตียงผู้ป่วย รพ.สนาม ในระบบ hosxp 2021-08-31 2021-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-31 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5436 เปลี่ยนตลับหมึกชั้น 1 2021-08-30 2021-08-30 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5435 ติดตั้งคอมหน้าห้อง ER 2021-08-30 2021-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5434 คอมที่ OPD โต๊ะซักประวัติตัวที่ 1 มีปัญหา ในระบบHosXp. 2021-08-30 2021-08-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5433 คอมพิวเตอร์ 2021-08-30 2021-08-30 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2021-08-30 2021-08-30 ดำเนินการแล้ว
5432 ติดตั้งโปรแกรมเช็คสิทธิ์ Uc Authen 2021-08-27 2021-08-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-27 2021-08-27 ดำเนินการแล้ว
5431 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-26 2021-08-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว
5430 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-26 2021-08-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-26 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว
5429 คอมใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน 2021-08-26 2021-08-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์
5428 แลปสั่งผ่าน HosXpแล้วจากคลินิกให้คำปรึกษาแต่ไม่ขึ้นหน้าจอที่แลป 2021-08-26 2021-08-26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-26 2021-08-26 ดำเนินการแล้ว
5427 คอมชั้น 4 ปริ้นงานไม่ได้ 2021-08-25 2021-08-25 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยรัตน์ แว่นแก้ว 2021-08-25 2021-08-25 ดำเนินการแล้ว
5426 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2021-08-24 2021-08-24 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2021-08-24 2021-08-24 ดำเนินการแล้ว
5425 เครื่องปริ้น P1102 2021-08-24 2021-08-24 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุธิดา 2021-08-24 2021-08-31 ดำเนินการแล้ว
5424 เครื่องคอมหน้าจอดับปิดตัวเอง 2021-08-24 2021-08-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2021-08-24 2021-08-24 ดำเนินการแล้ว
5423 เพิ่มเตียง รพ.สนาม ในระบบhosxp 2021-08-23 2021-08-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-23 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว
5422 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-23 2021-08-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-23 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว
5421 ระบบคอมขัดข้อง 2021-08-23 2021-08-23 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางบุษราคัม สำเภาแก้ว 2021-08-23 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว
5420 ใช้งานMicosoft ไม่ได้ 2021-08-23 2021-08-23 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-23 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว
5419 คอมที่เครื่องNCDไม่สามารถเปิดได้ 2021-08-23 2021-08-23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2021-08-23 2021-08-23 ดำเนินการแล้ว
5418 รายงานความเสี่ยงประจำสัปดาห์ 2021-08-22 2021-08-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-22 2021-08-22 ดำเนินการแล้ว
5417 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-08-21 2021-08-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-21 2021-08-21 ดำเนินการแล้ว
5416 resysn Vn hosxp 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5415 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5414 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5413 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5412 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-20 2021-08-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5411 เข้าระบบ hosxp ไม่ได้ 2021-08-20 2021-08-20 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5410 ติดตั้งปริยท์เตอร์หน่วยงานพัสดุ 2021-08-20 2021-08-20 41 : พัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5409 หน่วยงานยุทธศาสตร์เปิดคอมไม่ติด 2021-08-20 2021-08-20 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สูฮาดา 2021-08-20 2021-08-20 ดำเนินการแล้ว
5408 เปิดหน้าจอคอมไม่ได้ 2021-08-19 2021-08-19 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-19 2021-08-19 ดำเนินการแล้ว
5407 เข้าระบบ HosXp ไม่ได้ 2021-08-19 2021-08-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5406 เครื่องพิมพ์เอกสารขัดข้อง 2021-08-19 2021-08-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-19 2021-08-19 ดำเนินการแล้ว
5405 ลบ log file ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-18 2021-08-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-18 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว
5404 เมาส์เสีย (เมาส์หมดครับ) 2021-08-18 2021-08-18 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 0000-00-00 0000-00-00
5403 แจ้งประกาศใน HosxP 2021-08-18 2021-08-18 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-08-18 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว
5402 ลงโปรแกรม Hosxp และติดตังเครื่องพิมพ์ 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2021-08-18 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว
5401 ติดตั้งเครื่องปริ๊น 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา เจ๊ะมะ 2021-08-17 2021-08-17 ดำเนินการแล้ว
5400 ขอรหัสเข้าใช้ WIFI รพ.สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-18 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว
5399 ขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ HosXp 2021-08-17 2021-08-17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-18 2021-08-18 ดำเนินการแล้ว
5398 คอม ER เปิดไม่ติด 2021-08-16 2021-08-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา 2021-08-16 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว
5397 เครื่องพิมพ์เอกสารขัดข้อง 2021-08-16 2021-08-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2021-08-16 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว
5396 เครื่องปริ้นใช้งานไมได้ 2021-08-16 2021-08-16 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล 2021-08-16 2021-08-16 ดำเนินการแล้ว
5395 เพิ่มกลุ่ม LAB 2021-08-14 2021-08-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ กาหลง 2021-08-17 2021-08-17 ดำเนินการแล้ว
5394 ประชุมZOOM ร่วมกับสสจ.ปัตตานี 2021-08-13 2021-08-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
5393 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว
5392 backup ฐานข้อมูล hosxp เครื่อง slave 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว
5391 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-08-12 2021-08-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-12 2021-08-12 ดำเนินการแล้ว
5390 ช.1 ใบรับรองการแจ้งเกิดใช้งานไม่ได้ 2021-08-11 2021-08-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-11 2021-08-11 ดำเนินการแล้ว
5389 แก้ไขสายแลนหน้าประชาสัมพันธ์ 2021-08-10 2021-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-10 2021-08-10 ดำเนินการแล้ว
5388 แนปลิงค์ สขร.เดือนกรกฎาคม 2021-08-10 2021-08-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-10 2021-08-10 ดำเนินการแล้ว
5387 ซ่อมพีซี จนท.รพ 2021-08-08 2021-08-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2021-08-08 2021-08-08 ดำเนินการแล้ว
5386 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-08-06 2021-08-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-08-06 2021-08-06 ดำเนินการแล้ว
5385 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-07-20 2021-07-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2021-07-20 2021-07-20 ดำเนินการแล้ว
5384 computerห้องตรวจอายุรกรรมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ 2021-08-06 2021-08-06 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2021-08-06 2021-08-06 ดำเนินการแล้ว