ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง วันที่ 26-กันยายน -2564

ปฎิทินการรับแจ้งซ่อมบำรุง เดือน กันยายน 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ใช้งานไม่ได้
นพดล สีสุข
คอมมีปัญหา
เนาวรัตน์ สาครินทร์
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยฉีดวัคซีน covid19
ตารมีซี เจะแว
 คอมพิวเตอร์ใช้งา่นไม่ได้
อริสรา พลเสนา
ย้ายเครื่องปริ๊นเตอร์
นพดล สีสุข
เก็บสาย LAN หลุดจากฝ้าเพดาน
นพดล สีสุข
  1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12 13
14 15
16
17
 ข้อมูลใน end user report eGFR ไม่ถูกต้อง
รัชยา นิลวิสุทธิ์

18
19 20
21
22 23
24
25
26 27 28 29 30