ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5831 บันทึกข้อมูล Dataset ระบบความเสี่ยง 2022-01-23 2022-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5830 ซ่อม PC รพสต.ทุงพลา 2022-01-23 2022-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5829 บันทึกข้อมูล Dataset ระบบความเสี่ยง 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว / -1
5828 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว / 1-
5827 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-21 2022-01-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-21 ดำเนินการแล้ว / 1-
5826 เครื่องปรินท์ชั้น 3 ปรินท์ไม่ได้ 2022-01-20 2022-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5825 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2022-01-20 2022-01-20 5 : ชั้น1 ศิราทิพย์ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-20 ดำเนินการแล้ว / -1
5823 เครื่องprintใช้ไม่ได้ 2022-01-19 2022-01-19 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-19 ดำเนินการแล้ว / -1
5822 โปรแกรมใช้งานไม่ได้ 2022-01-18 2022-01-18 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ สนธยา แก้วอ่อน : /
5821 ติดตั้งปรินเตอร์+สายlan 2022-01-18 2022-01-18 29 : งานกายภาพบำบัด เสาวทิพย์ คงชู 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5820 update โปรแกรม เช็คสิทธิ์ใช้สำหรับตู้ kios 2022-01-18 2022-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5819 ชั้น 2 ปรินท์สติกเกอร์ไม่ได้ 2022-01-18 2022-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว / -1
5818 ติดตั้งโปรแรม สกส ประกันสังคม 2022-01-18 2022-01-18 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ นางสาวพจณี สว่างรุ่งเรือง 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5817 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2022-01-17 2022-01-17 5 : ชั้น1 ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5816 แจ้งเกิดไม่ได้เครืองฟ้องไม่พบ SmartCard 2022-01-17 2022-01-17 5 : ชั้น1 นางกนก สังข์ทอง 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5815 ขอเลขอนุมัติเบิกกรมบัญชีกลางไม่ได้ 2022-01-17 2022-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนธยา แก้วอ่อน 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-19 ดำเนินการแล้ว / -1
5814 จอคอมเป็นเส้นๆ ฝ่ายการพยาบาล 2022-01-17 2022-01-17 19 : กลุ่มการพยาบาล มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5813 ทำรายงานลูกหนี้ IP 2022-01-17 2022-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 0000-00-00 ดำเนินการแล้ว /
5812 เพิ่มข้อมูลการตรวจ HPV 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว /
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6