ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5485 ฉลากยาข้อมูลออกไม่ครบถ้วน 2021-09-24 2021-09-24 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิรุกนุดดีน 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
5484 ปรินsticker สำหรับฉีดวัคซีน covid19 2021-09-23 2021-09-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
5483 คอมเข้าระบบ HOSxP ไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD วันตัสนีม อะลีดิมัน 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5482 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-23 2021-09-23 35 : NCD มาซีเตาะ แขวงบู 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-23 ดำเนินการแล้ว / -1
5481 com ER เปิดใช้งานไม่ได้ 2021-09-21 2021-09-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-22 ดำเนินการแล้ว / 2
5480 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-20 2021-09-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
5479 ระบบนัดตรวจแลป จากคลินิคให้คำปรึกษา 2021-09-20 2021-09-20 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข : /
5477 com NCD ไม่สามารถปริ้นสติกเกอร์ได้ 2021-09-20 2021-09-20 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ : /
5476 ข้อมูลในคอมหาย 2021-09-18 2021-09-18 5 : ชั้น1 นางปัทมา นวลปาน 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2021-09-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
5475 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
5474 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
5473 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-17 2021-09-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
5472 เครื่องprint ใช้ไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก มาซีเตาะ แขวงบู 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5471 OPD คอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 3 ใช้งานไม่ได้ 2021-09-17 2021-09-17 3 : งานผู้ป่วยนอก มาซีเตาะ แขวงบู 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-17 ดำเนินการแล้ว / -1
5470 COM ห้อง CKD ไม่สามารถใช้ได้ 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ : /
5469 ข้อมูลใน end user report eGFR ไม่ถูกต้อง 2021-09-17 2021-09-17 35 : NCD รัชยา นิลวิสุทธิ์ : /
5468 com ห้อง CKD ติดๆดับๆ ไม่สามารถใช้งานได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5467 ต่อ print ห้อง CAPD 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD สารีณา กามา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5466 คอมที่ NCD ปริ้นสติกเกอร์จากผู้ป่วยนอกไม่ได้ 2021-09-16 2021-09-16 35 : NCD เนาวรัตน์ สาครินทร์ : /
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6