ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5465 จองคิววัคซีน covid19 สำหรับผู้ลงเบียนปัตตานีพร้อม 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
5464 resysn Vn hosxp 2021-09-15 2021-09-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
5463 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 2021-09-15 2021-09-15 43 : ห้อง EDC จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2021-09-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
5462 จอคอมฯ จุดตรวจงาน CBC เสีย 2021-09-13 2021-09-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตักวา เจ๊ะมะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-13 ดำเนินการแล้ว / -1
5461 update lablink hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
5460 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
5459 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-11 2021-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
5458 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานHosxpไม่ได้ 2021-09-11 2021-09-11 37 : ตึกชวนชม สมใจ พรหมบุตร 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2021-09-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
5457 เครื่องคอมห้องตรวจ6 ปริ้นไม่ได้ 2021-09-10 2021-09-10 3 : งานผู้ป่วยนอก บัสรี หมัดโรโรจน์ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-16 ดำเนินการแล้ว / -1
5455 คอมหน้าจอดับเสีย 2021-09-08 2021-09-08 5 : ชั้น1 นางกนก สังข์ทอง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-08 ดำเนินการแล้ว / -1
5454 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก กนกพร ช่วยบำรุง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5453 เครื่องปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2021-09-07 2021-09-07 35 : NCD มาซีเตาะ แขวงบู 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5452 sticker ห้องตรวจ4 ไม่ส่งห้องยา 2021-09-07 2021-09-07 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5451 เครื่องปริ้น 2021-09-07 2021-09-07 3 : งานผู้ป่วยนอก กนกพร ช่วยบำรุง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-07 ดำเนินการแล้ว / -1
5450 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2021-09-06 2021-09-06 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-06 ดำเนินการแล้ว / -1
5449 เครื่องปริ้นซ์เสีย 2021-09-05 2021-09-05 13 : งานเอกเรย์ มัสวานี สามะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-09-05 ดำเนินการแล้ว / -1
5448 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว / 1-
5447 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-09-03 2021-09-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-09-03 ดำเนินการแล้ว / 1-
5446 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยฉีดวัคซีน covid19 2021-09-02 2021-09-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2021-09-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6