ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5811 ทำข้อมูลลูกหนี้ OP 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว /
5810 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ci ควนดิน 2022-01-15 2022-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-01-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
5809 จัดการฐานข้อมูล hosxp (ลบlog) 2022-01-15 2022-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2022-01-15 ดำเนินการแล้ว / 1-
5808 ซ่อม PC รพสต.ทุงพลา 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว / -1
5807 ซ่อม pc รพสนามควนดิน 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว / -1
5806 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว / 1-
5805 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-01-14 2022-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว / 1-
5804 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้อง ผู้อำนวยการ 2022-01-14 2022-01-14 27 : บริหารงานทั่วไป อัจจิมา จันทรัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว /
5803 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
5802 ส่งผล lab moph-ic 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
5801 คอมเปิดไม่ติด 2022-01-13 2022-01-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นพดล สีสุข ** : ตารมีซี เจะแว 0000-00-00 กำลังดำเนินการ /
5800 ติดตั้งเครื่องปรินท์ห้องคลังยา 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว / -1
5799 ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2022-01-13 2022-01-13 28 : เวชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว /
5798 ทำรายรายงานลูกหนี้สิทธิ์ เดือน ธ.ค.64 2022-01-13 2022-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว /
5797 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ARI 2022-01-13 2022-01-13 3 : งานผู้ป่วยนอก สุจิตรา เพชรนุ้ย 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-13 ดำเนินการแล้ว /
5796 คอมพวเตอร์ ไม่ทำงาน 2022-01-13 2022-01-13 8 : ห้องทันตกรรม พรเพ็ญ พุฒแย้ม 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-14 ดำเนินการแล้ว / -1
5795 ทดสอบการบันทึกข้อมูล Eclaim Online 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว /
5794 นำเข้าข้อมูล Eclaim Online 2022-01-10 2022-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-10 ดำเนินการแล้ว /
5793 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ห้องฟัน 2022-01-12 2022-01-12 8 : ห้องทันตกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว /
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6