ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6785 แก้ไขรายงาน Access งานพัสดุ 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6784 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ปริ้นไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 21 : ชั้น 3 นางสาวปริศนา ไตรศรี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6783 Login Hosxp ไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 30 : ห้องผ่าตัด เยาวดี ขุนชนะ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6782 อัพโหลดราคากลางงานก่อสร้าง หน้าเว็บ 2022-09-14 2022-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1
6781 ปริ้นเตอร์เครื่องแพทย์จุด ARi ปริ้นไม่ได้ 2022-09-14 2022-09-14 3 : งานผู้ป่วยนอก บัสรี หมัดโรโรจน์ 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2022-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1-
6780 คอมเปิดไม่ได้ 2022-09-13 2022-09-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อับดุลเล๊าะ กาเต็ม 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว / 1
6778 คอมพิวเตอร์ IPD3 เปิดไม่ได้ 2022-09-13 2022-09-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ปริณุต สุไลมาน 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-13 ดำเนินการแล้ว / 1
6777 เดินสายไฟห้องโพธิ์ทอง 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 4 : งานอื่นๆ ซิดิก ไบเตะ 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว / 1
6776 ตรวจสอบการสั่งรายการ Ct scan ชั้น 4 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว / 1
6775 แก้ไขรายงาน dataset และ กราฟ 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว / 1
6774 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-09-12 2022-09-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
6773 ลง window คลินิกหมออุดมเกียร์ติ 2022-09-11 2022-09-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-09-11 ดำเนินการแล้ว / 1
6772 คอม ใช้ไม่ได้ 2022-09-12 2022-09-12 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-12 ดำเนินการแล้ว / 1
6771 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-09-10 2022-09-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-10 ดำเนินการแล้ว / 1-
6770 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
6769 ส่งข้อมูลบริการ Asthma&COPD สปสช. 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
6768 เดินสายแลนห้องโพธิ์ทอง 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว / 1
6767 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-09-09 2022-09-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-09-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
6766 จัดทำระบบรายงาน Hrms report 2022-09-08 2022-09-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-09-08 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6