ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5792 สอนการบันทึกข้อมูล E-claim Online 2022-01-12 2022-01-12 28 : เวชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว /
5791 คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล TB เปิดไม่ได้ 2022-01-11 2022-01-11 28 : เวชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว /
5790 เครื่องปริ้นเวชกรรม ใช้งานไม่ได้ 2022-01-12 2022-01-12 28 : เวชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-12 ดำเนินการแล้ว /
5789 ย้ายปริ้นท์เตอร์มางานคลังยา 2022-01-12 2022-01-12 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม มัสรีตา สนิ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว /
5788 ซ่อมคอมหน่วยงานเวชระเบียน 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว / -1
5787 ติดตั้งทีวี ห้องฝ่ายการพยาบาล 2022-01-11 2022-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว / -1
5786 ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat ห้องยา 2022-01-11 2022-01-11 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-11 ดำเนินการแล้ว / -1
5785 เครื่องคอมพิวเตอร์จุด ARI เสีย 2022-01-10 2022-01-10 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-10 ดำเนินการแล้ว / -1
5784 ทำรายงานผู้ป่วย Refer เดือน ธ.ค.64 2022-01-03 2022-01-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 15 : ระบบ Thai Refer วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-03 ดำเนินการแล้ว /
5783 ดึงรายงานค่ายานพาหนะ ผู้ป่วยประกันสังคม 2022-01-06 2022-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-06 ดำเนินการแล้ว /
5782 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ห้อง น.ศ.แพทย์ 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 1 : Hardware วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว /
5781 แก้ไข HIS Gatewaye 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 9 : เครื่อง server วีรพล พงศ์รัตน์ 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว /
5780 ดึงรายงานผู้ป่วย ER สีแดงและสีส้ม 2021-12-30 2021-12-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-30 ดำเนินการแล้ว /
5779 ออกแบบรายงาน ER แยกประเภท 2021-12-29 2021-12-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 7 : ระบบ hosxp วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว /
5778 ทำรายงาน ITA 2021-12-28 2021-12-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 3 : WEB รพ. วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว /
5777 ติดตั้งโปรแกรม E-Form Agent - สปสช 2022-01-09 2022-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-01-09 ดำเนินการแล้ว / -1
5776 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2022-01-08 2022-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
5775 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 2022-01-08 2022-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
5774 resync VN hosxp 2022-01-07 2022-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-01-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6