ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6392 เข้าระบบประชุม zoom ประเมินรับรอง สถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6391 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-06-08 2022-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
6390 เครื่องคอมห้องทำแแผล-ฉีดยา 2022-06-08 2022-06-08 3 : งานผู้ป่วยนอก กนกพร ช่วยบำรุง 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6389 เครื่องปริ้น 2022-06-08 2022-06-08 3 : งานผู้ป่วยนอก กนกพร ช่วยบำรุง 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6388 เครื่องพิมพ์เอกสารมีปัญหา 2022-06-08 2022-06-08 10 : งานการแพทย์แผนไทย วิชยา ไชยแก้ว 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-08 ดำเนินการแล้ว / 1
6387 ตรวจสอบ Wifi Flat 2022-06-07 2022-06-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-07 ดำเนินการแล้ว / 1
6386 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-06-06 2022-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
6385 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-06-06 2022-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
6384 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-06-06 2022-06-06 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / -1
6383 พิมพ์ใบรับรรองแพทย์ไม่ได้ hosxp 2022-06-06 2022-06-06 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
6382 บันทึก hosxp_pcu ช้า 2022-06-06 2022-06-06 26 : pcu มะกรูด อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 10 : ระบบ hosxp_pcu ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
6381 เข้าหน้าตรวจรักษาไม่ได้ hosxp 2022-06-06 2022-06-06 3 : งานผู้ป่วยนอก นพ.ภาสกร บัวขาว 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
6380 เครื่องปริ้นห้องไต ไม่สามารถใช้ได้ 2022-06-06 2022-06-06 35 : NCD รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6379 เครื่องปรินเสีย 2022-06-06 2022-06-06 23 : โรงครัว ณัฐชานันท์ ไชยประสิทธ์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-06 ดำเนินการแล้ว / 1
6378 sticker auto คอมแพทย์ห้องERไม่ส่งห้องยา 2022-06-05 2022-06-05 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-05 ดำเนินการแล้ว / 1
6377 อัพเดทเนื้อหาบนเว็บไซต์ 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-04 ดำเนินการแล้ว / 1
6376 จัดเนื้อหาเว็บไซต์จำลอง 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-03 ดำเนินการแล้ว / -1
6375 เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ตึกสงฆ์กับชวนชม 2022-06-04 2022-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-03 ดำเนินการแล้ว / -1
6374 ออกแบบหน้าเว็บไซต์และะเนือ้หา 2022-06-02 2022-06-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6