ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
5754 เปิดคอมไม่ได้ 2021-12-29 2021-12-29 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-29 ดำเนินการแล้ว / -1
5753 ส่งออกรายงาน aefi moph -ic 2021-12-28 2021-12-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
5752 โปรแกรม Office มีปัญหา 2021-12-28 2021-12-28 27 : บริหารงานทั่วไป มัสยา เหมสนิท 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-28 ดำเนินการแล้ว / -1
5751 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-27 2021-12-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
5750 Backup ข้อมูลหน่วยงาน UC 2021-12-26 2021-12-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว / -1
5749 สแกนไฟล์และอัพโหลดงาน ITA 2565 2021-12-26 2021-12-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2021-12-27 ดำเนินการแล้ว / -1
5748 ทดสอบส่งข้อมูล LAB Covid เข้า ระบบ moph-ic 2021-12-25 2021-12-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
5747 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-25 2021-12-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
5746 เข้าโปรแกรม Host xp เครื่องที่ให้บริการวัคซีนไม่ได้ 2021-12-24 2021-12-24 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
5745 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ 2021-12-24 2021-12-24 28 : เวชกรรม ฮีดาย๊ะ 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2021-12-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
5744 แก้ไขระบบ ISONLINE 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วีรพล พงศ์รัตน์ 2 : Software /OS วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว /
5743 ทำรายงานผู้ป่วย ER 2021-12-23 2021-12-23 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว /
5742 ทำรายงานเด็กที่มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021-12-22 2021-12-22 28 : เวชกรรม วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-22 ดำเนินการแล้ว /
5741 ทำรายงาน Er 2021-12-21 2021-12-21 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-21 ดำเนินการแล้ว /
5740 ทำรายงานผู้ป่วย Re-admit 2021-12-20 2021-12-20 32 : ตึกสงฆ์ วีรพล พงศ์รัตน์ 4 : งานอื่นๆ วีรพล พงศ์รัตน์ 2021-12-20 ดำเนินการแล้ว /
5739 ส่งออกและนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม eclaim 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
5738 backup ฐานข้อมูล hosxp 2021-12-24 2021-12-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2021-12-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
5737 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
5736 ติดตั้งโปรแกรมส่งออก 16 แฟ้ม x-ray 2021-12-23 2021-12-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2021-12-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6