ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6373 รับนิเทศน์คลินิกวัยรุ่นผ่านโปรแกรมmeet 2022-06-02 2022-06-02 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน : /
6372 เพิ่ม from lab hematocrit ใน hosxp_pcu 2022-06-02 2022-06-02 26 : pcu มะกรูด อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 10 : ระบบ hosxp_pcu ตารมีซี เจะแว 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
6371 resync VN hosxp 2022-06-02 2022-06-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-02 ดำเนินการแล้ว / 1-
6370 ขอติดตั้งประชุม Zoom 2022-06-02 2022-06-02 6 : ห้องคลอด พัชรินทร์ อนิสงค์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-15 ดำเนินการแล้ว / 1
6369 update lab link hosxp 2022-06-01 2022-06-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6368 โอนข้อมูล patien to person 2022-06-01 2022-06-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / 1-
6367 เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 2022-06-01 2022-06-01 31 : งานสุขภาพจิต สุไรยา สามอ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6366 set sticker คลินิค ARI ให้ออกเครื่องปริ้นsticker OPD4 2022-06-01 2022-06-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / -1
6365 คลินิค ARI ส่ง auto sticker ฉลากยา ไม่ได้ 2022-06-01 2022-06-01 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / -1
6364 เครื่องสแกนเอกสาร 2022-06-01 2022-06-01 0 : กลุ่มงาน IC นูรีซาวาตี สาเมาะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6363 ปรินท์ไม่ออก หน่วยงานสานฝัน 2022-06-01 2022-06-01 34 : งานยาเสพติด สรัญญา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-06-01 ดำเนินการแล้ว / -1
6362 จัดเตรียมคอมฯ กลับไปจุด Ari เดิม 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1
6361 เคลื่อนย้ายปรินท์สติกเกอร์ NCD ไป OPD 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / -1
6360 เครื่องพิมพ์เอกสารมีปัญหา 2022-05-31 2022-05-31 10 : งานการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6359 เคื่องปริ้นไม่ได้ 2022-05-31 2022-05-31 27 : บริหารงานทั่วไป ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1
6358 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6357 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6356 โปรแกรม Hosxp เข้าไม่ได้ 2022-05-31 2022-05-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-31 ดำเนินการแล้ว / 1
6355 พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6