ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6727 เครื่องคอมพิวเตอรืดับ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก อัญชลี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6726 เครื่องPrint สติกเกอร์ ARI ใช้งานไม่ได้ 2022-09-01 2022-09-01 3 : งานผู้ป่วยนอก หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-09-01 ดำเนินการแล้ว / 1
6725 ติดตั้งโปรแกรม data audit ห้องบัตร 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6724 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6723 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6722 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-08-31 2022-08-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1-
6721 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2022-08-31 2022-08-31 21 : ชั้น 3 ธนพร จะนะจินา 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-31 ดำเนินการแล้ว / 1
6720 defragment ชั้น3 2022-08-30 2022-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6719 ส่งข้อมูลแฟ้ม epi hdc 2022-08-30 2022-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-08-30 ดำเนินการแล้ว / 1-
6718 คอมพิวเตอร์ใช้งา่นไม่ได้ 2022-08-30 2022-08-30 21 : ชั้น 3 อริสรา พลเสนา 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-08-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6717 เครื่องปริ้นฉลากยา IPD3 ขัดข้อง 2022-08-30 2022-08-30 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม จันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6716 เปิดประชุม Zoom โพธิ์แก้ว 2022-08-30 2022-08-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6715 ลงแจ้งเกิดทารกหลังคลอดไม่ได้ 2022-08-29 2022-08-29 6 : ห้องคลอด สุจิตรา แสงมณี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-29 ดำเนินการแล้ว / 1
6714 ประชุมกำหนดงาน RM Round ตามหน่วยงาน 2022-08-29 2022-08-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-08-29 ดำเนินการแล้ว / 1
6713 เปิดประชุม Zoom โพธิ์แก้ว 2022-08-29 2022-08-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-29 ดำเนินการแล้ว / 1
6712 เครื่องพิมพ์หมึกหมด 2022-08-29 2022-08-29 29 : งานกายภาพบำบัด สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-08-29 ดำเนินการแล้ว / 1
6711 defragment OPD 2022-08-28 2022-08-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-28 ดำเนินการแล้ว / 1
6710 ปรับเวลาคอมพิวเตอร์ชั้น3 2022-08-27 2022-08-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-08-27 ดำเนินการแล้ว / 1
6709 ห้องการเงินเปิดเครื่องไม่ติด 2022-08-27 2022-08-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2022-08-27 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6