ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
6354 ลง window ใหม่ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6353 ขอข้อมูล จำนวนผู้ป่วย refer รพ.ปัตตานี 2022-05-30 2022-05-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / 1-
6352 ติดตั้ง Line pc หน่วยงานสานฝัน 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / -1
6351 แก้ไขเสียงลำโพงประชุม Zoom ฝ่ายการ 2022-05-30 2022-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / -1
6350 เครื่องปริ้นปริ้่นไม่ได้ 2022-05-30 2022-05-30 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2022-05-30 ดำเนินการแล้ว / 1
6349 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟห้องตรวจ 1,2,3 2022-05-29 2022-05-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-29 ดำเนินการแล้ว / -1
6348 เพิ่มวันหยุดราชการในระบบ hosxp 2022-05-28 2022-05-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-05-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
6347 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-05-28 2022-05-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2022-05-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
6346 backup ฐานข้อมูลระบบจองห้องประชุม 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / 1
6345 เครื่องปริ้น 2022-05-27 2022-05-27 32 : ตึกสงฆ์ สุธิดา : /
6344 ระบบคอมใช้งานไม่ได้ 2022-05-27 2022-05-27 5 : ชั้น1 กนก สังข์ทอง 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6343 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2022-05-27 2022-05-27 3 : งานผู้ป่วยนอก มาซีเตาะ แขวงบู 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6342 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
6341 ลบ admit an 650003222 2022-05-27 2022-05-27 22 : ชั้น 4 นางสาวนงเยาว์ ตันติวุฒิ 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
6340 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2022-05-26 2022-05-26 34 : งานยาเสพติด อมรรัตน์ สีสุข 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6339 เข้าระบบประชุม facebook live โภชนาการ 2022-05-27 2022-05-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-27 ดำเนินการแล้ว / -1
6338 บันทึกเลขครุภัณฑ์คอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
6337 สอนดูระบบคนไข้นัดตามเวลา คลีนิกสานฝัน 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
6336 เดินสายแลนห้องประชุมโพธิ์แก้ว 2022-05-26 2022-05-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2022-05-26 ดำเนินการแล้ว / -1
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6